preloader

Що вас цікавить?

Вимоги статті 6 Конвенції про захист прав людини та основних свобод до процедури здійснення судочинства


Завантажити

Банчук О.А., Куйбіда Р.О.


Ця книга присвячена вимогам статті 6 Конвенції про захист прав людини та основних свобод, що гарантують право осіб на справедливий судовий розгляд. Досліджуються правові позиції Європейського Суду з прав людини щодо тлумачення статті 6 Конвен­ції, відповідність українського законодавства і правозастосовчої практики положен­ням Конвенції та відповідним тлумаченням Європейського Суду. Стандарти, що мі­стяться у положеннях статті 6 Конвенції, розглянуті у розрізі загальних вимог щодо усіх видів судочинства, окремих вимог до цивільного, адміністративного, господарсь­кого судочинства та окремих вимог до кримінального судочинства. Сформульовано рекомендації щодо усунення невідповідностей вимогам Конвенції, які існують у зако­нодавстві України та національній практиці. Видання може стати корисним для судців, адвокатів, студентів, аспірантів та виклада­чів вищих юридичних навчальних закладів, а також усіх, хто цікавиться європейськи­ми стандартами захисту прав осіб.


Вам може бути цікаво