preloader

Що вас цікавить?

Рівень готовності політичних партій до впровадження нового законодавства про фінансування політичних партій

29.09.2016
Запобігання корупції /
Практика запобігання корупції

Однією з цілей моніторингу імплементації нових правил фінансування політичних партій, що наразі проводиться Центром політико-правових реформ за фінансової підтримки Ради Європи, є встановлення рівня готовності політичних партій до впровадження нового законодавства щодо їх фінансування.


Однією з цілей моніторингу імплементації нових правил фінансування політичних партій, що наразі проводиться Центром політико-правових реформ за фінансової підтримки Ради Європи, є встановлення рівня готовності політичних партій до впровадження нового законодавства щодо їх фінансування.

Як показало проведене нами дослідження, більшість політичних партій, що зареєстровано в Україні (наразі таких 350), продемонстрували вкрай низький рівень готовності до впровадження нового законодавства про фінансування політичних партій. Попри те, що з моменту набрання чинності більшістю положень Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання і протидії політичній корупції» від 8 жовтня 2015 року пройшов майже рік:

1. Переважна більшість політичних партій так і не спромоглася привести свої статути у відповідність до вимог нового законодавства про політичні партії.

Йдеться, зокрема про те, що в їхніх статутах не визначено: а) джерела матеріальної та фінансової підтримки політичної партії, її місцевих організацій, порядок здійснення витрат політичної партії; б) порядок здійснення внутрішньопартійного фінансового контролю (аудиту) за надходженнями і витратами політичної партії, її місцевих організацій, а також порядок утворення (призначення на посаду та звільнення з посади), повноваження і термін повноважень органів чи посадових осіб, відповідальних за здійснення такого контролю (аудиту); в) порядок залучення аудиторської фірми для проведення зовнішнього незалежного фінансового аудиту звітності про доходи, майно, витрати і фінансові зобов’язання політичної партії, її місцевих організацій». Між тим, саме таких змін до статутів вимагає нова редакція ст. 8 Закону «Про політичні партії в Україні».

За таких обставин, недоречно, навіть, вести мову про «реальність» існування органу чи посадової особи, відповідальної за здійснення внутрішньопартійного фінансового контролю (аудиту); про структуру фінансового управління та контролю таких політичних партій; про специфіку процедур для здійснення внутрішньопартійного аудиту тощо.

2. Далеко не всі політичні партії відкрили окремі рахунки для приватних внесків на підтримку діяльності політичних партій та витрат партії як того вимагає чинна редакція ст. 14 Закону «Про політичні партії в Україні». Так, за нашими підрахунками із 200 політичних партій, які подали звіти про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за ІІ квартал 2016 року (наразі це найактуальніша інформація), лише 98 політичних партій мають банківські рахунки для отримання внесків на підтримку діяльності політичних партій та витрат партії, що складає лише 49% від загальної кількості партій, що надали такі звіти.

3. Абсолютна більшість місцевих організацій політичних партій, які після реєстрації набули статусу юридичної особи, не має окремих банківських рахунків.

Так, детальний аналіз звітів 200 політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за ІІ квартал 2016 року, дозволяє стверджувати, що лише цими партіями станом на 30 червня 2016 року було утворено 4825 місцевих організацій, які після реєстрації набули статусу юридичної особи. При цьому окремий банківський рахунок мають лише 542 такі місцеві організації, що складає лише 11% від загальної кількості таких місцевих організацій політичних партій.

Проте, зазначене вище практично не стосується парламентських партій, оскільки вони:

По-перше, привели свої статути у відповідність до нового законодавства про політичні партії та визначили в них:

1. Джерела матеріальної та фінансової підтримки конкретної політичної партії, її місцевих організацій.

Так, у п. 6.2. Статуту політичної партії «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» зазначено, що грошові кошти та майно цієї партії формуються за рахунок: 1) внесків на підтримку парії; 2) державного фінансування статутної діяльності політичної партії у порядку, встановленому законами України. У п. 9.2. Статуту політичної партії «Об’єднання «Самопоміч» визначено, що джерелами матеріальної та фінансової підтримки цієї партії та її структурних утворень є: 1) внески на підтримку партії; 2) майно, придбане за власні кошти; 3) державне фінансування статутної діяльності партії. А ось перелік таких джерел, наведений у п. 10.7 Статуту політичної партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність», є великим і невичерпним (до числа джерел віднесено й «інші надходження, не заборонені законодавством України»).

2. Порядок здійснення витрат політичною партією.

Наприклад, у п. 9.4. Статуту політичної партії «Об’єднання «Самопоміч» визначено, що майно та кошти партії використовуються для забезпечення статутної діяльності партії, утримання штатного персоналу, надання матеріальної допомоги членам партії та інші цілі, що не суперечать чинному законодавству України, Статуту та іншим документам партії. При цьому зазначено, що порядок використання коштів та іншого майна партії встановлюється Виконавчим комітетом Партії та контролюється Контрольною комісією Партії (п. 9.8. Статуту політичної партії «Об’єднання «Самопоміч»).

А ось згідно з п. 6.3. Статуту політичної партії «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» порядок сплати і використання членських внесків, добровільних пожертвувань та інших коштів партії регулюється спеціальним Положенням, що затверджується Президією Політичної ради партії. При цьому в пункті 6.5. Статуту говориться про те, що управління майном і коштами партії в межах затвердженого бюджету та кошторису витрат партії здійснює Президія Політичної ради або за її дорученням керівники партії. Більше того, в цьому ж пункті визначено, що територіальні та місцеві партійні організації не можуть розпоряджатися майном, яким вони володіють, без згоди Президії Політичної ради або керівників партії.

3. Порядок утворення (призначення на посаду та звільнення з посади), повноваження і термін повноважень органів чи посадових осіб, відповідальних за здійснення внутрішньопартійного фінансового контролю (аудиту).

Наприклад, у політичній партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність» органом, наділеним повноваженням здійснювати внутрішньопартійний фінансовий контроль (аудит), є Контрольно-ревізійна комісія партії, кількісний склад якої визначається, а персональний – обирається З’їздом партії на 5-річний строк, з правом переобрання без обмеження кількості строків (пункти 7.1., 7.3. Статуту політичної партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність»).

У політичній партії «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» органом, наділеним повноваженням здійснювати внутрішньопартійний фінансовий контроль (аудит), є Центральна контрольно-ревізійна комісія партії, яка обирається З’їздом партії строком до 5-ти років та є підконтрольною та підзвітною йому (п 5.5 Статуту політичної партії «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина»).

У політичній партії «Об’єднання «Самопоміч» таким органом є Контрольна комісія Партії, голову та членів якої обирає З’їзд партії терміном на 3 роки.

4. Порядок внутрішньопартійного фінансового контролю (аудиту) за надходженнями і витратами політичної партії, її місцевих організацій.

Відповідно до пунктів 4.5.5. та 9.11.1. Статуту політичної партії «Об’єднання «Самопоміч» внутрішньопартійний фінансовий контроль (аудит) за надходженнями і витратами цієї партії, а також її партійних організацій здійснюється: 1) Контрольною комісією Партії – щодо діяльності всієї партії; 2) Контрольною комісією обласної організації Партії – щодо діяльності відповідної обласної організації Партії; 3) Контрольною комісією (Контролером) місцевої організації партії – щодо діяльності відповідної місцевої організації. Згідно з п. 9.11.2 цілями органів внутрішнього фінансового аудиту діяльності партії є надання З’їзду Партії, Політичній Раді партії незалежних, об’єктивних звітів, висновків і оцінок щодо: 1) відповідності діяльності партії, її структурних утворень вимогам законодавства України; 2) достатності та ефективності систем управління партії, її структурних утворень; 3) відповідності здійснюваної партією, її структурним утвореннями діяльності вимогам внутрішніх документів партії; 4) ефективності використання наявних у партії та її структурних утворень ресурсів; 5) достатності і ефективності заходів, спрямованих на усунення недоліків, виявлених державними органами, зовнішніми аудиторами або органами внутрішнього фінансового аудиту тощо.

У більшості ж інших парламентських партій визначається орган, відповідальний за здійснення внутрішньопартійного фінансового контролю (аудиту) за надходженнями і витратами політичної партії та її місцевих організацій, але не визначається процедура його реалізації.

5. Порядок залучення аудиторської фірми для проведення зовнішнього незалежного фінансового аудиту звітності про доходи, майно, витрати і фінансові зобов’язання політичної партії, її місцевих організацій.

Наприклад, в політичній партії «Об’єднання «Самопоміч» ця процедура включає два етапи. Спочатку Контрольна комісія партії вивчає це питання та рекомендує Виконавчому Комітету партії кілька аудиторських фірм для проведення зовнішнього незалежного фінансового аудиту звітності про майно, доходи, витрати і фінансові зобов’язання партії, її місцевих організацій (п. 4.5.5., 9.12. Статуту політичної партії «Об’єднання «Самопоміч»). Потім це питання вивчає Виконавчий комітет Партії та приймає рішення про залучення однієї із числа рекомендованих Контрольною комісією Партії аудиторської фірми для проведення такого зовнішнього незалежного фінансового аудиту (п. 4.4.6 Статуту політичної партії «Об’єднання «Самопоміч»).

Згідно з п. 10.11. Статуту політичної партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність» залучення аудиторської фірми для проведення зовнішнього незалежного фінансового аудиту звітності про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру цієї партії здійснюється за розпорядженням Керівника Секретаріату партії.

А ось у п. 6.7. Статуту політичної партії «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» просто визначено, що Президія Політичної ради або за її дорученням керівник партії у передбачених законом випадках приймають рішення про проведення зовнішнього незалежного фінансового аудиту звітності про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру та залучають аудиторську фірму у встановленому законом порядку.

По-друге, всі вони мають окремі рахунки для приватних внесків на підтримку діяльності політичних партій та витрат партії (ст. 14 Закону «Про політичні партії в Україні»).

По-третє, всі вони (крім партії «Опозиційний блок», яка відмовилася від державного фінансування своєї статутної діяльності) відкрили окремі рахунки для державного фінансування їхньої статутної діяльності (ст. 17-3 Закону «Про політичні партії в Україні»).

Принципово інший рівень готовності парламентських політичних партій до впровадження нового законодавства про фінансування політичних партій пояснюється двома основними факторами:

1) їх «справжнім» та загальнодержавним політичним функціонуванням;

2) тим, що більшість із них (5 із 6), виявили бажання отримати щорічне державне фінансування статутної діяльності, що вимагало від них подання коректних звітів про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за І та ІІ квартали 2016 року, внесення відповідних змін до своїх статутів, а також відкриття відповідних окремих рахунків для отримання таких коштів.

Проте, навіть парламентські партії виявилися не повною мірою готовими до імплементації таких новел.

Так, згідно з ч. 6 ст. 14 Закону «Про політичні партії в Україні» всі місцеві організації політичної партії, які набули статусу юридичної особи, зобов’язані відкрити рахунки в установах банків України, на які перераховуватимуться всі кошти у безготівковій формі, які набуватимуться політичною партією чи її місцевою організацією. Попри це 15 із 73 (21%) місцевих організацій політичної партії «Об’єднання «Самопоміч», які набули статусу юридичної особи, не мають окремих рахунків в установах банків України. І це при тому, що у п. 9.5. Статуту Самопомочі зазначено: «Партія, а також обласні та місцеві організації Партії, які в установленому порядку набули статусу юридичної особи, відкривають рахунки в установах банків України виключно в національній валюті України, на які перераховуватимуться всі кошти у безготівковій формі, що набуватимуться Партією чи її обласними, місцевими організаціями».

У політичної партії «Опозиційний блок» цей показник складає 36% (28 із 77 місцевих організацій цієї партії, які набули статусу юридичної особи, не мають банківських рахунків). А ось у політичної партії «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» лише 102 з 631 (16%) місцевих організацій, які набули статусу юридичної особи, мають окремі рахунки в установах банків України (всі інші – 84% місцевих організацій цієї партії – таких рахунків не мають).

Єдиною парламентською партією, яка цілком виконала цю вимогу закону є партія «Блок Петра Порошенка «Солідарність». Політичні партії «Народний фронт» та «Радикальна Партія Олега Ляшка» не мають місцевих організацій, які набули статусу юридичної особи, а тому їх ці вимоги закону поки що не стосуються.