preloader

Що вас цікавить?

Як подати адміністративний позов?

06.09.2013
Публічна адміністрація /
Адміністративна процедура

Як подати адміністративний позов? 

1. Хто може звернутися до суду в адміністративній справі?

2. Яким є строк звернення з адміністративним позовом?

3. Як правильно оформити позовну заяву?

4. Наслідки неправильного оформлення позовної заяви

5. Відкриття провадження у Вашій справі

 

1. Хто може звернутися до суду в адміністративній справі?

Право звернутися до суду з адміністративним позовом має особа, яка вважає, що її права, свободи чи інтереси порушено суб’єктом владних повноважень.

Самостійно звернутися до суду з адміністративним позовом людина може, якщо вона досягла повноліття (18-ти років), або й раніше – після досягнення віку, з якого вона може особисто брати участь у певних публічно-правових відносинах. Це, наприклад, відносини з приводу одержання паспорта громадянина України, реєстрації зміни імені, притягнення до відповідальності за вчинення адміністративного проступку (учасниками відповідних правовідносин можуть бути особи, які досягли 16-річного віку), спори з приводу легалізації молодіжних та дитячих громадських організацій (засновниками таких організацій можуть бути особи, які досягли 15-річного віку) тощо.

Інтереси осіб, які не досягли відповідного віку, а також інтереси осіб, визнаних судом недієздатними, як позивачів представляють в суді їхні законні представники. Самостійно такі особи не можуть звертатися до адміністративного суду та брати участь в адміністративному процесі. 

Організації, установи, підприємства можуть бути позивачами, якщо вони зареєстровані як юридичні особи. Від їхнього імені діють керівник чи інша особа, уповноважена установчими документами чи відповідним положенням, або за їхнім дорученням інший представник.

Якщо суд, розглянувши адміністративну справу, з’ясує, що права, свободи чи інтереси позивача не порушено, то він відмовить у задоволенні адміністративного позову. 

У спорах щодо оскарження нормативно-правових актів є певні особливості. Нормативно-правовий акт (нагадаємо, що йдеться про рішення суб’єкта владних повноважень, що стосується широкого кола осіб і призначене для багаторазового застосування) може оскаржити лише особа, щодо якої застосовано цей акт, а також особа, яка є суб‘єктом правовідносин, у яких буде застосовано цей акт (ч. 2 ст. 171 КАС). Таким чином, особа має право оскаржити нормативно-правовий акт не лише тоді, коли щодо неї застосовано цей акт, а й на майбутнє – щоб запобігти такому застосуванню, але за умови, що така особа є суб‘єктом відповідних правовідносин. Наприклад, фізична особа, яка лише планує створити приватне підприємство, не має права оскаржити підзаконний нормативно-правовий акт, що стосується оподаткування юридичних осіб, таке право має лише юридична особа, до якої може бути застосовано цей акт у майбутньому, зважаючи на те, що вона є суб’єктом відповідних відносин оподаткування.

На відміну від загального правила, право на звернення до адміністративного суду з адміністративним позовом про уточнення списку виборців, у тому числі про включення або виключення зі списку себе особисто або інших осіб, має кожен, хто має право голосу на відповідних виборах або референдумі, тобто кожен виборець (ч. 1 ст. 173 КАС). Виборцю непотрібно доводити те, що цим порушуються його особисті права, оскільки він може звернутися з такими вимогами відносно інших осіб. 

Як позивач до адміністративного суду може звернутися також суб’єкт владних повноважень, однак ми не будемо зупинятися на цьому питанні, оскільки книжка не адресується органам влади.

 

2. Яким є строк звернення з адміністративним позовом?

За загальним правилом, звернутися до суду з адміністративним позовом можна протягом шести місяців з дня, коли Ви дізналися або повинні були дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів (ч. 2 ст. 99 КАС). 

Загальний шестимісячний строк застосовується в усіх випадках, коли законом не встановлені спеціальні (інші) строки звернення з адміністративним позовом.

Спеціальні строки зазвичай коротші від загального шестимісячного строку звернення і обумовлені специфікою відповідних відносин, у яких визначеності (стабільності) необхідно досягнути якнайшвидше.

КАС встановлює, зокрема, такі спеціальні (скорочені) строки звернення із адміністративним позовом:

 1. для звернення у справах щодо прийняття громадян на публічну службу, її проходження, звільнення з публічної служби – один місяць з дня, коли Ви дізналися або повинні були дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів;
 2. для звернення до суду після використання досудового порядку вирішення спору (тобто після оскарження рішення, дії чи бездіяльності суб’єкта владних повноважень до органу чи посадової особи вищого рівня) – один місяць з дня, коли Ви дізнались про прийняте за результатами розгляду Вашої скарги рішення;
 3. для оскарження рішень, дій або бездіяльності виборчих комісій, комісій з референдуму, членів цих комісій – п’ять днів з дня прийняття рішення, вчинення дії або допущення бездіяльності, рішень, дій чи бездіяльності, що мали місце до дня голосування, – також п’ять днів, але не пізніше двадцять четвертої години дня, що передує дню голосування, а рішень, дій чи бездіяльності дільничної виборчої комісії, дільничної комісії з референдуму, членів цих комісій, що мали місце у день голосування, під час підрахунку голосів та встановлення результатів голосування на дільниці – два дні з дня прийняття рішення, вчинення дії або допущення бездіяльності (ч. 6-8 ст. 172);
 4. для уточнення списку виборців – не пізніш як за два дні до дня голосування (ч. 3 ст. 173);
 5. для оскарження рішень, дій або бездіяльності державної виконавчої служби – десять днів, а для оскарження постанови про відкладення провадження виконавчих дій – три дні (ч. 2 ст. 181);
 6. для усунення обмежень щодо реалізації права на мирні зібрання – як це випливає з ч. 3 ст. 183 КАС – з таким розрахунком, щоб суд міг вирішити справу і рішення у справі можна було виконати.

Іншими законами також можуть встановлюватися спеціальні строки для звернення до суду із адміністративним позовом. Наприклад, для звернення із адміністративним позовом щодо оскарження постанови у справі про адміністративне правопорушення (але не суду!) ст. 289 Кодексу України про адміністративні правопорушення встановлено десять днів із дня її винесення.

При застосуванні положень про строки звернення з адміністративним позовом (за аналогією) необхідно враховувати також положення ст. 268 Цивільного кодексу України щодо непоширення позовної давності (строку звернення до суду) на вимогу страхувальника (застрахованої особи) до страховика про здійснення страхової виплати (страхового відшкодування).

Однак потрібно пам’ятати, що, згідно з пунктом 6 Прикінцевих і перехідних положень Цивільного кодексу України, його правила про позовну давність застосовуються до позовів, строк пред’явлення яких, встановлений законодавством, що діяло раніше, не сплив до набрання чинності цим Кодексом, тобто до 1 січня 2004 р.

Якщо Ви пропустили встановлений строк звернення з адміністративним позовом, то це може стати підставою для залишення позовної заяви без розгляду. Щоб цього не сталося, Вам потрібно переконливо довести суду, що строк пропущено з поважних причин, тобто таких причин, що унеможливили своєчасне звернення, і заявити клопотання про поновлення такого строку. Але потрібно пам’ятати, що незнання закону про обмеженість строку звернення не буде визнано поважною причиною.

 

3. Як правильно оформити позовну заяву?

Позовна заява має бути викладена у письмовій формі з обов’язковим зазначенням такої інформації:

Для обґрунтування позову Ви можете посилатися, зокрема, на порушення відповідачем однієї чи декількох вимог, що визначені ч. 3 статті 2 КАС. Згідно з цими вимогами, рішення чи дії суб’єкт владних повноважень повинен приймати (вчиняти):

 1. на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України; 
 2. з використанням повноваження з метою, з якою це повноваження надано; 
 3. обґрунтовано, тобто з урахуванням усіх обставин, що мають значення для прийняття рішення (вчинення дії); 
 4. безсторонньо (неупереджено); 
 5. добросовісно; 
 6. розсудливо; 
 7. з дотриманням принципу рівності перед законом, запобігаючи всім формам дискримінації; 
 8. пропорційно, зокрема з дотриманням необхідного балансу між будь-якими несприятливими наслідками для прав, свобод та інтересів особи і цілями, на досягнення яких спрямоване це рішення (дія); 
 9. з урахуванням права особи на участь у процесі прийняття рішення; 
 10. своєчасно, тобто протягом розумного строку.

Для оформлення позовної заяви пропонуємо Вам використовувати цей бланк. Якщо Ви не впевненні у достатності своїх знань щодо підготовки позовної заяви, тоді можете звернутися за правовою допомогою до адвоката чи іншого фахівця у галузі права. Крім того, Ви маєте право звернутися з проханням до службовця апарату суду (до якого Ви збираєтесь подати позов) про надання необхідних роз’яснень з цього питання щодо вимог процесуального закону або надання бланку позовної заяви (ч. 2, 3 ст. 105 КАС), але пам’ятайте, що службовець не зможе Вам порадити, як саме обґрунтувати Ваші вимоги, чи проконсультувати по суті Ваших позовних вимог.

Позивач може звернутися до суду особисто або через свого представника, але сама позовна заява подається через канцелярію суду, а ще простіше – поштою. Якщо адміністративний позов подає представник, то його повноваження мають бути підтверджені відповідним документом (ст. 58 КАС). Таким документом найчастіше є довіреність, посвідчена нотаріально або посадовою особою за місцем роботи, навчання тощо (бланк довіреності наведено у додатку).

До оригіналу позовної заяви додаються її копії та копії всіх приєднаних документів відповідно до кількості відповідачів та третіх осіб у справі. Крім того, разом із позовною заявою слід подати документ про сплату судового збору (квитанція з банку), крім випадків, коли особа-позивач звільнена від його сплати.

 

4. Наслідки неправильного оформлення позовної заяви

Якщо при оформленні позовної заяви Ви не врахуєте якоїсь із вимог, зазначених у попередній главі, суд своєю ухвалою, яку Ви отримаєте поштою, залишить позовну заяву без руху, вказавши на наявні недоліки, та запропонує усунути їх у встановлений судом строк. 

Якщо Ви своєчасно виправите помилки, тоді вважатиметься, що Ви подали позовну заяву тоді, коли вона вперше надійшла до суду чи була відправлена поштою (це може мати важливе значення для того, щоб правильно визначити, чи не пропустили Ви строк звернення до адміністративного суду з позовом).

Якщо у зазначений судом строк Ви не усунете недоліки позовної заяви, тоді суд постановить ухвалу про повернення позовної заяви. Проте це не перешкоджатиме Вам знову звернутися з позовною заявою, виправивши відповідні помилки. Але датою її подання вважатиметься день надходження до суду чи відправлення поштою нової позовної заяви.

Крім того, суд повертає позовну заяву, якщо:

 1. вона подана особою, яка не має адміністративної процесуальної дієздатності;
 2. особа, не має необхідних повноважень на ведення справи;
 3. Ви до відкриття провадження у справі подали заяву про відкликання позову;
 4. у провадженні цього або іншого адміністративного суду вже є така справа про спір між тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав;
 5. справа не підсудна суду, до якого Ви подали позовну заяву.

Якщо Ви не погоджуєтеся з ухвалою суду про залишення Вашої позовної заяви без руху або її повернення, вважаєте її незаконною, Ви можете оскаржити таку ухвалу в апеляційному порядку. 

5. Відкриття провадження у Вашій справі

Після подання адміністративного позову суддя вирішує питання щодо відкриття провадження у Вашій справі не пізніше трьох днів з дня надходження позовної заяви до адміністративного суду або закінчення строку, встановленого для усунення недоліків позовної заяви, у разі залишення позовної заяви без руху.

За відсутності перешкод суддя відкриває провадження у справі своєю ухвалою, копію якої невідкладно направляє поштою особам, які беруть участь у справі. В ухвалі про відкриття провадження у справі Ви знайдете відомості про склад суду, яким буде розглядатися Ваша справа, а також про дату, час і місце попереднього судового засідання, якщо суд вважатиме за необхідне його провести.

Разом з ухвалою про відкриття провадження Вам надсилається інформація про Ваші процесуальні права і обов’язки, як позивача в адміністративному процесі.

Дата, час та місце судового розгляду справи (з дослідженням усіх доказів) буде Вам повідомлена повісткою про виклик до суду, також суд надішле Вам копію ухвали про закінчення підготовчого провадження та призначення справи до розгляду.

За загальним правилом суд має розглянути і вирішити Вашу справу не пізніше одного місяця з дня відкриття провадження у справі.