preloader

Що вас цікавить?

Примірна програма стажування осіб, які мають намір займатися нотаріальною діяльністю (проект)

17.01.2005
Публічна адміністрація /
Адміністративна процедура

Проект


Примірна програма стажування осіб, які мають намір займатися нотаріальною діяльністю

(Програма розрахована на проходження стажування протягом шести місяців)

На початку стажування із стажистом проводиться бесіда, в ході якої керівник стажування знайомить його з організацією, завданнями і основними функціями нотаріату, роботою державної нотаріальної контори чи приватного нотаріуса, правами і обов’язками нотаріуса.

1. У період стажування під контролем і з допомогою керівника стажист зобов’язаний ретельно вивчити:

Закон України “Про нотаріат”, інші законодавчі акти з різних галузей права (цивільного, земельного, трудового тощо), що регламентують діяльність нотаріату;

Інструкцію про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України;

роз’яснення, інформаційні листи та вказівки Міністерства юстиції України з питань нотаріату.

Керівник стажування повинен приділяти серйозну увагу тому, щоб стажист засвоїв правові норми, що відносяться до основних правил вчинення нотаріальних дій, зокрема до:

визначення місця і строків вчинення нотаріальних дій;

встановлення особи громадян, які звернулись за вчиненням нотаріальних дій;

перевірки дієздатності громадян та правоздатності юридичних осіб, які беруть участь в угодах;

витребування відомостей і документів, необхідних для вчинення нотаріальних дій;

вимог до документів, що подаються для вчинення нотаріальних дій;

вчинення посвідчувальних написів та видачі свідоцтв;

обмежень в праці вчинення нотаріальних дій;

оскарження нотаріальних дій або відмови у їх вчиненні.

2. Одночасно з вивченням нормативних актів та інших матеріалів, що стосуються діяльності нотаріату, стажист повинен ознайомитись з основами організації роботи державної нотаріальної контори, приватного нотаріуса, зокрема:

вивчити Правила ведення нотаріального діловодства, набути навичок по веденню реєстрів для реєстрації нотаріальних дій, журналів реєстрації заповітів, заборон (арештів) відчуження тощо, навчитися самостійно провадити в реєстрі записи про вчинені нотаріальні дії;

ознайомитися з порядком підготовки службових документів до архівного зберігання;

засвоїти ведення статистичної і бухгалтерської звітності.

Стажист повинен навчитися правильно вести облік контрольних примірників кодексів, інших законодавчих та інструктивних матеріалів, постанов і роз’яснень Пленуму Верховного Суду України, наказів та інструкцій, що регламентують діяльність нотаріату, вносити до них зміни, доповнення та інші відмітки, навчитися працювати з картотекою по обліку законодавства.

3. 3 метою оволодіння практичними навичками, застосування законодавства при вчиненні нотаріальних дій стажист:

бере участь у прийманні громадян та представників юридичних осіб, у перевірці документів, поданих нотаріусу для вчинення конкретних видів нотаріальних дій;

складає проекти договорів, заповітів, доручень, шлюбних контрактів, свідоцтв та інших документів (правильність складання цих документів перевіряє керівник стажування разом із стажистом);

визначає розмір державного мита, що справляється відповідно до статті 3 Декрету Кабінету Міністрів України “Про державне мито” за посвідчення договорів відчуження жилих будинків, квартир, дач, садових будинків, гаражів, земельних ділянок та іншого нерухомого майна, видачу свідоцтв про право на спадщину та вчинення інших нотаріальних дій, розмір плати за надання послуг правового, а також технічного характеру;

бере участь у складанні актів опису спадкового майна при вжитті заходів до його охорони;

складає посвідчувальні написи на договорах, заповітах, дорученнях та інших документах;

оволодіває навичками обліку депозитних операцій, вивчає порядок приймання, передачі до банківських установ та кредиторам грошових сум і цінних паперів.

При цьому слід звернути увагу стажиста на додержання тих норм, при застосуванні яких допускається більшість порушень і помилок. Зокрема, при ознайомленні з практикою посвідчення договорів про відчуження або заставу жилих будинків, квартир, дач, садових будинків, гаражів, земельних ділянок та іншого нерухомого майна необхідно, щоб стажист глибоко засвоїв положення статті 55 Закону України “Про нотаріат” про посвідчення зазначених договорів за місцезнаходженням вказаного майна, а також вимоги чинного законодавства щодо посвідчення договорів з зазначеними об’єктами права власності тощо.

При ознайомленні з практикою посвідчення договорів купівлі-продажу увага стажиста має бути зосереджена на застосуванні норм законодавства, що регулюють процеси приватизації і порядок посвідчення таких угод, зокрема, Закону України “Про приватизацію майна державних підприємств”, Закону України “Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)”, а також інших законодавчих та нормативних актів з питань приватизації.

Стажист повинен глибоко засвоїти вимоги Закону України “Про заставу” в частині, що стосується змісту і форми договорів застави, видів застави, поняття іпотеки, змісту і форм договорів про іпотеку.

Стажист має навчитися вільно користуватися законодавством, що регулює підприємницьку діяльність у різних її формах, порядок і особливості оформлення установчих документів.

Вивчаючи практику по вжиттю заходів до охорони спадкового майна, стажист повинен оволодіти навичками складання актів опису спадкового майна і передачі цього майна на зберігання, засвоїти норми законодавства, що регулюють порядок видачі грошових сум із спадкового майна.

Стажист повинен засвоїти вимоги законодавства щодо видачі свідоцтв про право власності на частку в спільному майні подружжя, зокрема, на підставі їх спільної заяви, а також в разі смерті одного з подружжя.

При ознайомленні з практикою оформлення спадкових справ важливо засвоїти поняття місця і часу відкриття спадщини, прийняття спадщини та відмови від неї, вивчити коло спадкоємців за законом, порядок визначення обов’язкової частки у спадщині тощо.

При ознайомленні з практикою посвідчення заповітів увагу стажиста слід зосередити на застосуванні норм, що стосуються додержання таємниці заповіту, встановлення особи заповідача, порядку складання та посвідчення заповіту, особливостей складання окремих заповітів, порядку зміни і скасування заповітів.

При ознайомленні з практикою посвідчення доручень стажист повинен засвоїти і закріпити шляхом застосування норми, що встановлюють строки дії доручень, порядок оформлення доручень юридичними особами, а також норми, що відносяться до посвідчення доручень в порядку передоручення, припинення дії доручень тощо.

Стажист повинен навчитися вільно користуватися Переліком документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів. При цьому під наглядом керівника стажування стажист має готувати виконавчі написи з найбільш поширених видів заборгованості.

Стажисту необхідно ознайомитися з порядком вчинення протестів векселів, морських протестів, накладання і зняття заборони відчуження нерухомого майна, посвідчення фактів, вчинення нотаріальних дій для іноземних громадян і осіб без громадянства, порядком застосування законодавства іноземних держав тощо.