preloader

Що вас цікавить?

Додатки до Плану Дій Ради Європи

21.06.2005
Кримінальна юстиція /
Зарубіжне законодавство

Додаток 1. Орієнтири щодо відносин між Радою Європи та Європейським Союзом. Додаток 2. Декларація про співпрацю між Радою Європи і Організацією безпеки та співпраці в Європі.


Додаток 1

ОРІЄНТИРИ щодо відносин між Радою Європи та Європейським Союзом

1. Рада Європи та Європейський Союз розвивають свої відносини щодо усіх питань, які становлять спільний інтерес, особливо у відношенні підтримки та захисту плюралістичної демократії, поваги до прав людини, основних свобод і верховенства права, політично-правової співпраці, соціальної солідарності та культурного взаємообміну. Ці спільні цінності утворюють основу демократичної стабільності та безпеки, до яких прагнуть наші суспільства та громадяни, та допомагають досягнути більшої солідарності в Європі та подальшої повсюдної єдності.

2. Розширене партнерство та взаємодоповнення повинні керувати майбутніми відносинами між Радою Європи та Європейським Союзом для посилення практичної співпраці у всіх сферах, що становлять спільний інтерес.

3. Спільне завдання Європи без кордонів може бути найкраще виконано через використання норм і стандартів, а також історичного та професійного досвіду, набутого Радою Європи за більше, ніж половину століття.

4. Швидке приєднання Європейського Союзу до Європейської конвенції з прав людини стане величезним внеском у забезпечення злагодженості у сфері прав людини в Європі. Слід прискорити підготовчу роботу так, щоб це приєднання могло відбутися якнайшвидше після набуття чинності Угодою про Конституцію ЄС. Беручи до уваги повноваження Європейського Співтовариства, приєднання до інших конвенцій Ради Європи і залучення інших механізмів Ради Європи повинно розглядатися на основі детального аналізу.

5. Співпраця між Радою Європи та Європейським Союзом у правовій сфері повинна продовжуватися та розвиватися далі як ефективна взаємодія на користь усіх європейських громадян, включаючи і щодо забезпечення вищого рівня взаємодоповнення між юридичними документами Європейського Союзу та Ради Європи. Європейський Союз має прагнути до перенесення основних аспектів конвенцій Ради Європи, які знаходяться у межах його компетенції, на право Європейського Союзу.

6. Рада Європи буде, на основі свого досвіду та через свої різноманітні органи, продовжувати надавати підтримку та консультації Європейському Союзу, зокрема у відношенні прав людин та основних свобод, демократії та верховенства права.

7. Співпраця між Європейським Союзом і спеціалізованими органами Ради Європи має бути посилена. Європейський Союз повинен зокрема повністю використовувати досвід Ради Європи у таких сферах як права людини, інформація, комп’ютерна злочинність, біоетика, нелегальна торгівля та організована злочинність, що належать до його компетенції.

8. Після заснування майбутнього Агентства Європейського Союзу з прав людини воно повинно забезпечити можливість подальшого зміцнення співпраці з Радою Європи, та сприяти більшій злагодженості та посиленому взаємодоповненню.

9. Пам’ятаючи про спільну мету зміцнення демократичної стабільності Європи, Рада Європи та Європейський Союз повинні посилити свої спільні зусилля, спрямовані на розвиток загальноєвропейських відносин, включаючи подальшу співпрацю з країнами, на які поширюється політика сусідства Європейського Союзу, та які приймають участь у процесах стабілізації і асоціації.

10. Для досягнення якісного покращення своїх відносин обидві організації повинні працювати над провадженням спільної діяльності, коли така спільна діяльність сприяє успішній реалізації їхніх зусиль. Слід, щоб Європейський Союз проводив постійні консультації на відповідних рівнях, включаючи і на політичному, для кращого використання відповідного досвіду кожної організації. Такі консультації сприятимуть вищій координації політики та діяльності, а також подальшому моніторингу існуючої співпраці. Крім того, присутність Європейського Союзу повинна посилюватися через якомога швидше заснування постійного представництва ЄС при Раді Європи.

Додаток 2

Декларація про співпрацю між Радою Європи і Організацією безпеки та співпраці в Європі

Держави-члени Ради Європи і учасниці Організації безпеки та співпраці в Європі,

Пам’ятаючи про рішення, прийняті у грудні 2004 року Комітетом заступників Міністрів країн Ради Європи (No. CM/865/01122004) і Постійної ради Організації безпеки та співпраці в Європі (No. 637),

Визнаючи потребу адаптації відносин між двома організаціями до міжнародного середовища, що розвивається, у відповідності до цілей і принципів, закладених у Статуті Ради Європи та Хартії ОБСЄ щодо європейської безпеки, а також інших узгоджених документів і рішень обох організацій,

Рішуче налаштовані боротися за єдину і вільну Європу без ліній розподілу, що спирається на спільні цінності та спільну підтримку демократії, повагу до прав людини, верховенства права, комплексної безпеки, соціальної справедливості та ринкової економіки,

Переконані у тому, що для досягнення цієї мети обидві організації повинні більш тісно співпрацювати над визначенням ефективного та скоординованого реагування на загрози та виклики ХХІ-го століття, на основі принципів взаємодоповнення, прозорості та демократичної підзвітності, поважаючи при цьому автономію, різне членство та відмінні завдання, що стоять перед кожною організацією,

Рішуче налаштовані розвивати цю розширену співпрацю на основі існуючої правової бази Ради Європи та політичних зобов’язань ОБСЄ,

Вітаючи роботу, розпочату Координаційною групою, заснованою у грудні 2004 року, що свідчить про виконання державами-членами Ради Європи та учасницями ОБСЄ своїх зобов’язань щодо розширеної співпраці між обома організаціями,

Закликають Координаційну групу надати пріоритет у своїй роботі розробці конкретних рекомендацій щодо підвищення координації та посилення співпраці між двома організаціями у сферах, що становлять спільний інтерес, беручи до уваги відповідну роботу, яку вони проводять у цьому відношенні, та почити з питань, які стосуються боротьби з тероризмом, захисту прав людей, що належать до національних меншин, протидія торгівлі людьми, а також пропагування терпимості та недискримінації;

Погоджуються з тим, що для цього необхідно дослідити різні форми співпраці між двома організаціями, такі як спільні засідання та спільна діяльність за більш активної участі держав-членів Ради Європи та учасниць ОБСЄ для отримання взаємовигідних результатів та уникнення непотрібного дублювання зусиль, поважаючи при цьому різний характер і членство в обох організаціях для найкращого використання їхніх конкурентних переваг;

Закликають до кращої внутрішньої співпраці у структурах національних адміністрацій держав-членів Ради Європи та учасниць ОБСЄ для забезпечення ефективного впровадження зазначених вище принципів; і

Вирішили довести цю Декларацію до відома Парламентських Асамблей як Ради Європи так і ОБСЄ, та вітатимуть їхній намір розширити співпрацю між двома Асамблеями.