preloader

Що вас цікавить?

До якого суду мені звернутися?

06.09.2013
Судівництво /
Цивільне судочинство

До якого суду мені звернутися?

1. Схема судів, що розглядають справи за правилами адміністративної судочинства

2. Предметна підсудність адміністративної справи

3. Територіальна підсудність адміністративної справи

 

1. Схема судів, що розглядають справи за правилами адміністративної судочинства

2. Предметна підсудність адміністративної справи

У першій інстанції адміністративні справи розглядають та вирішують місцеві загальні суди, а також окружні адміністративні суди. Лише деякі категорії адміністративних справ розглядають у першій інстанції суди вищого рівня.

Якщо Ви вважаєте, що Ваші права, свободи чи інтереси порушені органом місцевого самоврядування (крім обласної ради, Київської та Севастопольської міських рад), його посадовою чи службовою особою, тоді за захистом потрібно звертатися до місцевого загального суду, який діє у кожному районі, місті, а в містах з районним поділом – також у районах у місті. Такими органами місцевого самоврядування є сільські, селищні, міські, районні у містах ради, їхні виконавчі комітети, відділи, управління та інші виконавчі органи сільської, селищної, міської, районної у місті ради, а також районні ради. Головними посадовими особами місцевого самоврядування є сільський, селищний, міський голови.

Усі спори фізичних осіб з суб’єктами владних повноважень (незалежно від того, чи є відповідачем державний орган, орган місцевого самоврядування тощо) з приводу обчислення, призначення, перерахунку, здійснення, надання, одержання пенсійних виплат, соціальних виплат непрацездатним громадянам, виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, виплат та пільг дітям війни, інших соціальних виплат, доплат, соціальних послуг, допомоги, захисту, пільг розглядають місцеві загальні суди.

Рішення, дії, бездіяльність суб’єкта владних повноважень (крім суду) щодо притягнення до адміністративної відповідальності також належить оскаржувати лише до місцевого загального суду. Ці суди розглядають і справи щодо внесення будь-яких виправлень до списку виборців, в тому числі включення до списку та виключення з нього.

Місцеві загальні суди, розглядаючи адміністративні справи, вважаються адміністративними судами (у процесуальному значенні).

Якщо Ви хочете оскаржити рішення, дії чи бездіяльність державного виконавця чи іншої посадової особи державної виконавчої служби щодо виконання рішень судів у справах, ухвалених місцевим загальним судом як адміністративним, також потрібно звертатися до місцевого загального суду. 

Якщо ж, на Ваш погляд, права, свободи чи інтереси порушено державним органом, органом влади Автономної Республіки Крим, обласною радою, Київською або Севастопольською міською радою, їх посадовою чи службовою особою, тоді за захистом Вам слід звертатися до окружного адміністративного суду, який створено у кожній області, містах Києві і Севастополі, в Автономній Республіці Крим. Державними органами є, наприклад, районні чи обласні державні адміністрації, органи внутрішніх справ, міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, їхні органи на місцях тощо.

Винятком з цього правила є ті справи, у яких стороною можуть бути зазначені суб’єкти, але які віднесено до предметної підсудності місцевих загальних судів як адміністративних судів:

  1. у спорах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень у справах про притягнення до адміністративної відповідальності;
  2. у спорах фізичних осіб з суб’єктами владних повноважень з приводу обчислення, призначення, перерахунку, здійснення, надання, одержання пенсійних та інших соціальних виплат, доплат, соціальних послуг, допомоги, захисту, пільг;
  3. у спорах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності державних виконавців чи інших посадових осіб державної виконавчої служби щодо виконання рішень судів у справах, ухвалених місцевим загальними судами як адміністративними;
  4. у справах щодо примусового повернення в країну походження або третю країну та примусового видворення іноземців та осіб без громадянства за межі території України.

Оскаржити дії або бездіяльність посадових чи службових осіб місцевих органів виконавчої влади Ви можете на власний розсуд – або до місцевого загального суду, або до окружного адміністративного суду. Місцевими органами виконавчої влади є обласні (Київська і Севастопольська міські), районні державні адміністрації, територіальні органи центральних та інших органів виконавчої влади.

Якщо справа щодо однієї з вимог підсудна окружному адміністративному суду, а щодо іншої вимоги (вимог) – місцевому загальному суду як адміністративному суду, таку справу розглядає окружний адміністративний суд. 

Якщо Ви вважаєте, що Ваші права, свободи або інтереси порушено Верховною Радою, Президентом, Вищою радою юстиції або Вищою кваліфікаційною комісією суддів, то за захистом потрібно звертатися до Вищого адміністративного суду України як суду першої інстанції.

Запам’ятайте, якщо зазначені правила статті 18 КАС не дають можливість визначити предметну підсудність справи, тоді Ви можете звернутися на Ваш вибір – або до місцевого загального суду, або до окружного адміністративного суду. Йдеться, наприклад, про випадки, коли відповідачем є не державний орган, не орган Автономної Республіки Крим, не орган місцевого самоврядування, і не їх посадова чи службова особа, а суб‘єкт (наприклад, підприємство), що виконує делеговані повноваження.

На перший погляд, ці правила можуть здатися складними, але вони встановлені, щоб одночасно забезпечити дві вимоги: щодо доступності судів і щодо незалежності суддів від стороннього впливу, особливо від органів виконавчої влади.

 

3. Територіальна підсудність адміністративної справи

Після того, як Ви визначите рівень суду (місцевий загальний суд чи окружний адміністративний суд), що має розглянути Вашу справу у першій інстанції, слід з’ясувати якому саме суду справа підсудна територіально.

Найчастіше в адміністративному судочинстві оскаржують рішення індивідуального характеру, дії чи бездіяльність суб’єктів владних повноважень, що прийняті (вчинені, допущені) стосовно конкретної особи. У таких випадках Ви можете звернутися або до суду за місцем свого зареєстрованого проживання (перебування, знаходження) або до суду за місцезнаходженням відповідача. Місцем проживання особи відповідно до ст. 29 Цивільного кодексу України є житловий будинок, квартира, інше приміщення, придатне для проживання в ньому (гуртожиток, готель), у відповідному населеному пункті, у якому фізична особа проживає постійно, переважно або тимчасово. На відміну від місця проживання, місцем перебування вважається відповідне житло, у якому особа проживає менше шести місяців на рік (ст. 3 Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір проживання в Україні»). Місце проживання або перебування фізичної особи встановлюється за місцем реєстрації особи, що зазначена в її паспорті.

Якщо Ви не маєте місця проживання (перебування) в Україні, то позов потрібно подавати лише до суду за місцезнаходженням відповідача.

Під місцезнаходженням відповідача слід розуміти адресу органу-суб‘єкта владних повноважень або місця роботи посадової чи службової особи, які своїми рішенням, дією чи бездіяльністю порушили Ваші права, свободи чи інтереси.

До адміністративного суду за місцезнаходженням відповідача також слід оскаржувати нормативно-правові акти (рішення, що стосуються широкого кола осіб і призначені для багаторазового застосування), а також рішення, дій чи бездіяльності, що прийняті (вчинені, допущені) не стосовно Вас конкретно, але безпосередньо зачіпають Ваші інтереси.

Незалежно від цих правил, Окружному адміністративному суду м. Києва підсудні справи:

  1. про оскарження нормативно-правових актів Кабінету Міністрів, міністерства чи іншого центрального органу виконавчої влади, Національного банку чи іншого суб’єкта владних повноважень, повноваження якого поширюються на всю територію України (наприклад, Національної ради з питань телебачення і радіомовлення тощо);
  2. за адміністративним позовом до закордонного дипломатичного чи консульського представництва України, його посадової чи службової особи;
  3. про оскарження рішень Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері державних закупівель;
  4. про анулювання реєстраційного свідоцтва політичної партії, про заборону (примусовий розпуск, ліквідацію) політичної партії.

Адміністративний позов про уточнення списку виборців належить подавати до місцевого загального суду за місцезнаходженням відповідної виборчої комісії чи комісії з референдуму (ч. 2 ст. 173 КАС).

Якщо справа щодо пов’язаних вимог територіально підсудна різним місцевим адміністративним судам, то її розглядає один з цих судів за вибором позивача.
Якщо територіальна підсудність адміністративної справи не визначена КАС (ст. 19), законодавець передбачив можливість звернутися до суду на вибір позивача. Це правило може бути застосоване, наприклад, у випадках, якщо оскаржити рішення, прийняте стосовно конкретних осіб, бажають спільно дві чи більше особи, які проживають у різних місцях. У такому разі вони мають право обрати суд за місцем проживання одного або кількох з них або за місцезнаходженням відповідача.