Що вас цікавить?

Висновок на рішення НАЗК від 28 липня 2016 року № 2

15.03.2017
Запобігання корупції /
Практика запобігання корупції

Висновок на рішення НАЗК від 28 липня 2016 року № 2 «Про затвердження Положення про порядок подання Звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру»


Висновок

на рішення НАЗК від 28 липня 2016 року № 2 «Про затвердження Положення про порядок подання Звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру»

Стан: рішення зареєстровано у Міністерстві юстиції України 25 серпня 2016 року №1185/29315.

Підстава прийняття: статті 8, 12 Закону «Про запобігання корупції», частина восьма статті 17 Закону «Про політичні партії в Україні».

Недоліки:

1. Пунктом 1 р. II Положення передбачено, що «Політичні партії щокварталу, але не пізніше ніж на сороковий день після закінчення звітного кварталу, зобов’язані подати до Національного агентства Звіт (за підписами керівника політичної партії і головного бухгалтера (особи, відповідальної за ведення бухгалтерського обліку), засвідченими печаткою політичної партії) у паперовій формі та в електронному вигляді».

Аналогічно у п. 13 р. II Положення закріплено, що достовірність даних звіту підтверджується власноручними підписами керівника (уповноваженої особи) та головного бухгалтера (особи, відповідальної за ведення бухгалтерського обліку) на останній сторінці звіту, скріпленими печаткою політичної партії.

Зазначене положення вступає в колізію з ч. 7 ст. 17 Закону «Про політичні партії в Україні», оскільки норма Закону передбачає підпис лише керівника політичної партії, засвідчений печаткою.

Відповідно до абз. 5 ч. 1 р. II Положення у разі недотримання вищезазначених вимог (зокрема, підпису керівника і бухгалтера або особи, відповідальної за ведення бухгалтерського обліку) звіт вважається оформленим з порушенням вимог Закону, що передбачає настання відповідних наслідків.

Колізійність положень Закону та Положення породжує проблеми при визначенні відповідальної особи за достовірність даних, внесених до Звіту.

Форми організації ведення бухгалтерського обліку обираються самостійно шляхом введення в штат посади бухгалтера або створення бухгалтерської служби на чолі з головним бухгалтером; укладання договору про надання послуг із бухобліку з фізособою-підприємцем; укладання договору з аудиторською фірмою; самостійного ведення бухобліку та складання звітності безпосередньо керівником політичної партії.

Тому ситуація довкола питання відповідальності бухгалтерів має кілька аспектів:

1. У випадку надання бухгалтером підприємству послуги за договором – для нього передбачено лише цивільно-правову відповідальність, що випливає з положень укладеного із ним договором (наприклад, у вигляді штрафних санкцій, відшкодування збитків тощо).

2. Водночас, якщо бухгалтер за договором про надання бухгалтерських послуг здійснює функції, які відносяться до організаційно-наказових або адміністративно-господарських (наприклад, керівництво відділом, представництво інтересів політичної партії перед держорганами, підписання звітів), то він може бути визнаний службовою особою і, відповідно, притягнутий до адміністративної або кримінальної відповідальності.

Оптимальним варіантом для ситуації з політичними партіями є поєднання відповідальності керівника і бухгалтера. За несвоєчасність складання первинних документів бухгалтерського обліку та недостовірність відображених у них несуть відповідальність особи, які склали та підписали такі документи. Таким чином, бухгалтер відповідає за ведення обліку згідно з вимогами законодавства, а за правильну організацію обліку відповідає керівник.

Рекомендації:

З метою усунення колізійності слід внести зміни до ч. 7 ст. 17 Закону «Про політичні партії в Україні»: після слів «…(за підписом керівника політичної партії…» слова «…засвідченим печаткою політичної партії,…» виключити та доповнити словами «та бухгалтера або особи, відповідальної за ведення бухгалтерського обліку, засвідченими печаткою політичної партії»[1].

2. Пунктом 2 р. II Положення визначено, що звіт подається за IV квартал та за рік – до 9 лютого наступного за звітним року включно. Таким чином, вимагається подавати консолідований звіт за рік. Пунктом 11 цього ж Положення визначено, що до річного звіту політична партія, її місцева організація, яка в установленому порядку набула статусу юридичної особи, додають: 1) висновки щорічного внутрішнього фінансового аудиту своєї діяльності; 2) висновки незалежного зовнішнього фінансового аудиту.

Однак частиною 11 ст. 17 Закону вимагається до звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за четвертий квартал звітного року додавати висновки щорічного внутрішнього аудиту та незалежного зовнішнього фінансового аудиту політичної партії (якщо його проведення є обов’язковим відповідно до цього Закону), які є невід’ємними частинами такого звіту[2].

Законом не передбачено обов’язок подачі консолідованого звіту за рік, а зазначені приписи Положення суперечать нормам Закону. Отже, Положення у цій частині могло б бути оскаржено політичними партіями в порядку адміністративного судочинства.

Рекомендації:

На основі зазначеного вище, доцільно прибрати з п. 2 р. II Положення вимогу подання звіту за рік, як таку, що непередбачена Законом.

*     *     *     *     *

Висновок підготовлено групою експертів ЦППР в межах проекту «Моніторинг діяльності Національного агентства з питань запобігання корупції в частині забезпечення законності та прозорості політичних фінансів», що реалізується за фінансової підтримки Національного Демократичного Інституту.

Разом із тим, цей висновок не обов’язково відображає погляди Національного Демократичного Інституту


[1]Окрему проблему для невеликих партій і партій, які тільки починають свою діяльність і ще не здійснюють фінансових операцій, становить вимога ведення бухгалтерської звітності у встановленому порядку (ч. 1 ст. 17 Закону «Про політичні партії в Україні»). Фактично відтепер не можна обійтись без бухгалтера, що породжує додаткові обтяження для партій, які не отримують державного фінансування статутної діяльності та не мають значної допомоги у вигляді внесків.

[2]Оскільки це питання не стосується якості змісту Положення, а виключно норм Закону «Про політичні партії в Україні», то варто при подальшому напрацюванні змін та доповнень до законодавства, яке стосується державного фінансування політичних партій, врахувати необґрунтованість подання разом зі звітом за IV квартал висновків щорічного внутрішнього аудиту та незалежного фінансового аудиту політичної партії (якщо його проведення є обов'язковим відповідно до Закону «Про політичні партії в Україні»), як невід'ємних його частин. Така вимога є надмірно обтяжливою для політичних партій, з огляду на складність підготовки звіту за IV квартал (та за рік, як це вимагається у Положенні НАЗК). Варто було б відтермінувати строк подачі висновків щорічного внутрішнього аудиту та незалежного фінансовго аудиту (якщо його проведення є обов'язковим відповідно до Закону «Про політичні партії в Україні») з метою створення належних умов їх підготовки.