preloader

Що вас цікавить?

Рекомендації Міністерству юстиції України, реалізація яких дозволить суттєво підвищити законність та прозорість функціонування політичних партій в Україні

22.10.2019
Запобігання корупції

Рекомендації підготовлені експертами Центру політико-правових реформ. 


1. Розробити законопроект, спрямований на удосконалення правового регулювання порядку створення та функціонування політичних партій (зміни до Закону України «Про політичні партії в Україні»), який, зокрема, передбачатиме:

– вилучення вимоги про те, що рішення про створення політичної партії має бути підтримано підписами, зібраними не менш як у двох третинах районів міст Києва і Севастополя, а також не менш як у двох третинах районів Автономної Республіки Крим;

– вилучення вимоги про те, що політична партія протягом 6 місяців з дня реєстрації має забезпечити утворення та реєстрацію своїх обласних організацій у місті Севастополі та в Автономній Республіці Крим;

– оптимізацію переліку осіб, яким заборонено бути членами політичних партій (зокрема, шляхом віднесення до таких осіб суддів Конституційного Суду України та працівників Національного агентства з питань запобігання корупції);

– удосконалення вимог до змісту статуту політичної партії, її програми та порядку оприлюднення цих документів;

– удосконалення загальних положень про майно політичних партій та законні джерела його походження.

Провести обговорення та доопрацювання цього законопроекту за участі міжнародних та національних експертів.

Подати його на розгляд Кабінету Міністрів України і надалі сприяти його прийняттю Верховною Радою України.

 

2. Здійснити аналіз політичної активності усіх політичних партій, зареєстрованих в Україні, встановлення переліку політичних партій, які протягом десяти років не висували своїх кандидатів на виборах Президента України або виборах народних депутатів України, та звернутися до суду з поданням про анулювання реєстрації цих політичних партій

 

3. Спільно з Національним агентством з питань запобігання корупції розробити законопроект щодо внесення змін до Закону України «Про політичні партії в Україні», спрямованого на:

а) удосконалення правового регулювання приватного фінансування політичних партій, що, зокрема, включає:

– закріплення загальних положень про приватне фінансування політичних партій, визначення вичерпного переліку видів внесків, які можуть здійснюватися на підтримку політичних партій, встановлення порядку здійснення кожного виду таких внесків, а також  правила визначення їх розміру;

– скасування обов’язку подання спеціальної письмової заяви особами, які бажають здійснити грошовий внесок на підтримку політичної партії, а також надання можливості здійснювати такі внески, використовуючи можливості Інтернет-банкінгу (за умови належної ідентифікації особи);

– перегляд переліку осіб, яким заборонено здійснювати внески на підтримку політичних партій (зокрема, має бути: скасовано заборону здійснювати внески на підтримку політичних партій юридичними особами, кінцевими бенефіціарними власниками яких є депутати; скасовано заборону здійснювати внески на підтримку політичних партій особами, які мають непогашений податковий борг; встановлено заборону на здійснення внесків на підтримку політичних партій будь-якими громадськими, благодійними чи релігійними об’єднаннями / організаціями / формуваннями; встановлено чіткі критерії визначення кола осіб, яким заборонено здійснювати внески на підтримку політичних партій у зв’язку з укладенням або реалізацією договорів про закупівлю робіт, товарів чи послуг для забезпечення потреб держави або територіальної громади);

– зменшення граничних розмірів внесків від фізичних та юридичних осіб, що можуть здійснюватися протягом одного календарного року, та забезпечення прив’язки таких обмежень до доходів таких осіб у попередніх періодах;

– закріплення чітких алгоритмів дій посадових осіб політичної партії у випадку отримання політичною партією внеску, який було здійснено з порушенням встановлених законодавством правил (ці правила мають бути релевантними щодо кожного виду внеску та будь-якого виду порушення процедури);

– встановлення обов’язку фізичних та юридичних осіб (так званих «третіх осіб») інформувати політичні партії та Національне агентство з питань запобігання корупції про внески, здійснені ними шляхом надання переваг, пільг або інших вигод нематеріального характеру, а також шляхом фінансування заходів або діяльності на користь політичної партії;

б) підвищення ефективності системи державного фінансування політичних партій, що, зокрема, включає:

– запровадження системи розподілу коштів державного фінансування, яка забезпечуватиме кращу (порівняно із пропорційним розподілом коштів) фінансову підтримку тих партій, які отримали меншу підтримку на виборах народних депутатів України (запровадження регресивної або змішаної системи розподілу коштів державного фінансування);

– уточнення умов і порядку отримання додаткового державного фінансування за забезпечення гендерного балансу представників політичної партії у Верховній Раді України;

– уточнення всіх процедур, пов’язаних із реалізацією (відмовою від реалізації) політичними партіями свого права на отримання державного фінансування;

– надання дозволу політичним партіям витрачати кошти державного фінансування на діяльність, пов’язану з їхньою участю у виборах, з одночасним скасуванням права таких політичних партій на відшкодування витрат на здійснення передвиборної агітації на виборах народних депутатів України;

– встановлення вичерпного переліку заборон щодо витрачання політичними партіями коштів державного фінансування (отримання будь-яких послуг від телерадіокомпаній, придбання нерухомого майна і транспортних засобів тощо), а також визначення пріоритетних напрямків використання цих коштів;

– закріплення правила, згідно з яким місцеві організації політичної партії можуть отримувати бюджетні кошти тільки у тому разі, якщо вони мають для цього окремий рахунок;

– закріплення за Національним агентством з питань запобігання корупції обов’язку  розробити порядок використання політичними партіями коштів державного фінансування;

в) оптимізацію процедур, пов’язаних із поданням політичними партіями фінансової звітності, що, зокрема, включає:

– встановлення правових підстав для запровадження електронної системи подання звітності політичних партій про майно, надходження, витрати і зобов’язання фінансового характеру (починає функціонувати після введення її в дію Національним агентством з питань запобігання корупції);

– оптимізації вимог до змісту звіту про майно, надходження, витрати і зобов’язання фінансового характеру;

– більш детальну регламентацію порядку здійснення Національним агентством з питань запобігання корупції перевірки звітності політичних партій про майно, надходження, витрати і зобов’язання фінансового характеру (предмет перевірки, вимоги до змісту висновку тощо);

– запровадження звітування політичних партій про напрямки та обсяги використання коштів державного фінансування;

– більш чітке визначення підстав та умов проведення внутрішньопартійного аудиту;

– скасування вимоги про обов’язкове проведення зовнішнього незалежного аудиту фінансової звітності політичної партії, яка брала участь лише на місцевих виборах;

– визначення мети, завдань та обсягів зовнішнього незалежного аудиту фінансової звітності політичної партії, а також послаблення вимог до компаній, які мають право здійснювати такий аудит;

г) підвищення ефективності державного контролю за дотриманням законодавства про фінансування політичних партій, що, зокрема, включає:

– встановлення правових підстав для запровадження автоматизованої перевірки звітності політичних партій про майно, надходження, витрати і зобов’язання фінансового характеру;

– встановлення обов’язку надання Національному агентству з питань запобігання корупції у режимі реального часу доступу до всіх реєстрів і баз даних, необхідних для повноцінної перевірки фінансової звітності політичних партій;

– надання Національному агентству з питань запобігання корупції права замовляти та отримувати платні послуги щодо здійснення моніторингу засобів масової інформації та мережі Інтернет, визначення обсягу фактичних витрат на здійснення політичної реклами, визначення фактичної вартості отриманих політичною партією внесків у вигляді товарів, робіт, послуг тощо;

– встановлення обов’язку розкриття банками банківської таємниці на письмову вимогу Національного агентства з питань запобігання корупції, якщо така інформація необхідна у йому зв’язку з перевіркою фінансової звітності політичних партій (стосовно наявності та/або стану рахунків конкретної політичної партії або її структурного утворення, а також руху коштів та операцій на рахунках політичної партії або її структурного утворення за конкретний проміжок часу);

– встановлення чітких вимог до висновку, що складається за результатами перевірки фінансової звітності політичних партій (у такому висновку обов’язково має бути відображена загальна інформація про політичну партію, звітний період тощо, розгорнута інформація про результати проведеного аналізу, детальний опис усіх порушень, виявлених під час проведення такого аналізу звіту, загальний висновок щодо дотримання вимог законодавства політичною партією, її керівництвом, а також фізичними та юридичними особами, які здійснювали на її користь внески);

– встановлення права уповноважених осіб Національного агентства з питань запобігання корупції повертатися до аналізу фінансових звітів, щодо яких уже було затверджено висновки, у разі виявлення нових обставин (наприклад, у разі отримання від фізичних чи юридичних осіб інформації про виявлені ними порушення);

– встановлення, що державний контроль за дотриманням законодавства про фінансування політичних партій здійснюється лише Національним агентством з питань запобігання корупції (зокрема, із Закону України «Про політичні партії в Україні» слід виключити норму щодо обов’язку Рахункової палати здійснювати державний контроль за використання політичними партіями коштів державного фінансування);

д) запровадження обмеження на участь у виборчому процесі політичних партій, що систематично порушують вимоги законодавства про політичні партії (зокрема, не подають фінансову звітність);

е) підвищення ефективності системи юридичної відповідальності за порушення порядку фінансування політичних партій та подання ними фінансової звітності: збільшення строку накладення адміністративного стягнення за такі правопорушення, спрощення порядку складання протоколів про їх вчинення, надання уповноваженим особам Національного агентства з питань запобігання корупції статусу учасника відповідних судових процесів, запровадження ефективних, пропорційних та дієвих стягнень тощо.

Провести обговорення та доопрацювання цього законопроекту за участі міжнародних та національних експертів.

Подати його на розгляд Кабінету Міністрів України і надалі сприяти його прийняттю Верховною Радою України.

 

4. Спільно з Національним агентством з питань запобігання корупції та Центральною виборчою комісією розробити законопроект, спрямований на забезпечення відкритого та прозорого фінансування передвиборної агітації, що, зокрема, включає:

– запровадження ефективних механізмів скорочення вартості проведення передвиборної агітації на загальнодержавних та місцевих виборах (встановлення / зменшення граничних розмірів виборчих фондів, запровадження обмежень на проведення передвиборної агітації на телебаченні, радіо, соціальних мережах тощо);

– встановлення безпосередньо у законодавстві про вибори вичерпних переліків осіб, яким забороняється здійснювати добровільні внески до тих чи інших виборчих фондів, обмежень щодо розміру добровільних внесків від фізичних чи юридичних осіб та правил здійснення таких внесків (вилучити із законодавства про вибори всі посилання на частини першу – третю статті 15 Закону України «Про політичні партії в Україні»);

– встановлення на всіх видах виборів заборони фізичним та юридичним особам здійснювати фінансування будь-яких заходів передвиборної агітації за рахунок власних коштів;

– закріплення у законодавстві про всі види виборів однакових правил поведінки розпорядників виборчих фондів у разі надходження на рахунки виборчих фондів добровільних внесків, наданих з порушенням встановленої законодавством процедури (йдеться, передусім, про узгодження відповідних норм Закону України «Про вибори Президента України» та Закону України «Про вибори народних депутатів України»);

– перегляд та узгодження між собою строків подання фінансових звітів про надходження та використання коштів виборчих фондів;

– встановлення правових підстав для запровадження електронної системи подання звітності про надходження та використання коштів виборчих фондів (починає функціонувати після введення її в дію Центральною виборчою комісією);

– встановлення, що державний контроль за дотриманням вимог законодавства щодо порядку проведення передвиборної агітації та її фінансування покладається на Центральну виборчу комісію, а в окремих випадках – ще й на окружні та територіальні виборчі комісії (зокрема, із усіх законів про вибори слід виключити вказівки на те, що такий контроль чи його частину здійснює Національне агентство з питань запобігання корупції);

– надання Центральній виборчій комісії права складати протоколи про вчинення адміністративних правопорушень, пов’язаних із проведенням передвиборної агітації;

– встановлення правил взаємодії Центральної виборчої комісії, окружних і територіальних виборчих комісій з Національним агентством з питань запобігання корупції під час аналізу інформації про надходження та витрачання коштів виборчих фондів політичних партій.

Провести обговорення та доопрацювання цього законопроекту за участі міжнародних та національних експертів.

Подати його на розгляд Кабінету Міністрів України і надалі сприяти його прийняттю Верховною Радою України.

 

5. Оприлюднити статути всіх політичних партій, зареєстрованих в Україні.

 

6. Перевірити статути всіх політичних партій на предмет того, чи відповідають вони вимогам чинного законодавства. Забезпечили приведення у відповідність до чинного законодавства статутів тих політичних партій, які йому не відповідають.

 

7. Забезпечити постійний державний контроль за дотриманням політичними партіями вимог Конституції та інших законів України, а також положень власного статуту (перманентний аналіз заходів та іншої діяльності політичних партій, інформації про політичну партію та її діяльність у засобах масової інформації, друкованих та інших матеріалів, що видаються політичними партіями, форм, засобів і змісту політичної реклами тощо).