preloader

Що вас цікавить?

Проект Закону України “Про службу в органах державної влади”

15.05.2004
Публічна адміністрація /
Публічна служба

Закон України “Про службу в органах державної влади”

Пояснювальна записка до законопроекту “Про службу в органах державної влади” (р.н. 8063)

Проект Закону України “Про службу в органах державної влади” розроблений на заміну чинного Закону “Про державну службу”, з метою забезпечення органів державної влади кваліфікованими, політично нейтральними кадрами для підвищення ефективності роботи цих органів по виконанню завдань держави. Проект підготовлено на засадах визначених Концепцією адміністративної реформи в Україні, положення якої покладено в основу здійснення реформування системи державного управління, відповідно до Указу Президента України від 22 липня 1998 року № 810.


Законопроект передбачає максимально повне регулювання відносин у сфері державної служби в органах державної влади. Порівняно з чинним Законом “Про державну службу” детально регламентуються питання класифікації посад в органах державної влади, порядку прийняття на державну службу та службової кар’єри, навчання державних службовців, дисциплінарної відповідальності державних службовців тощо. Чітка класифікація посад в органах державної влади, в тому числі визначення поняття “політична посада” дає можливість чітко визначити предмет регулювання даного закону та впорядкувати правовий статус політичного керівництва держави. Назва законопроекту визначена відповідно до його предмету.

Серед новел законопроекту вимога щодо політичної нейтральності державних службовців та лояльності до законно сформованого уряду, оскільки саме таким чином можна буде забезпечити стабільність кадрів та законність і ефективність роботи державних органів.

Проектом передбачене запровадження нової чотирирівневої категорійності службових посад: категорія А – посади керівників органів, категорія Б – посади керівників структурних підрозділів; категорія В – посади фахівців (спеціалістів); категорія Г – допоміжний персонал, оскільки існуючий нині поділ посад на сім категорій не забезпечує необхідного співвіднесення посад різних порядків, з різними повноваженнями та ступенем відповідальності.

Проект вводить нову категорію “працівник органу державної влади”. Це необхідно для покращання добору кадрів на державну службу, крім того, не всі працівники патронатних служб є державними службовцями, оскільки можуть підбиратися за політичними критеріями і без конкурсу. Запровадження статусу “працівника” також дає можливість приймати на роботу в органи державної влади на певні посади у разі потреби іноземців та осіб без громадянства, а також дає можливість визначити місце обслуговуючого персоналу в ієрархії працюючих в органах влади.

Законопроект передбачає утворення нової системи управління державною службою. Органом призначеним забезпечити формування високопрофесійного, політично нейтрального корпусу державних службовців (насамперед – найвищої ланки), буде Рада державної служби, яка формуватиметься Президентом і всіма гілками влади. Цей орган має здійснювати підбір кадрів на вищі посади в державній службі та запобігати безпідставному (політичному) звільненню з цих посад.

Найвищою посадовою особою в державній службі має бути Державний секретар Кабінету Міністрів України, який за посадою як керівник секретаріату уряду має зберігати “інституційну пам’ять” та забезпечувати наступництво роботи уряду, а також відповідати за збереження кваліфікованих кадрів і загальне керівництво державною службою. Підтримку йому мають надавати Головдержслужба та керівники службою в кожному органі державної влади.

Проект передбачає виключно конкурсний порядок прийняття на державну службу, та встановлює певні механізми для забезпечення об`єктивності цього процесу. Зокрема, визначені загальні кваліфікаційні вимоги для бажаючих зайняти певну посаду; порядок проведення конкурсу, починаючи з оголошення про вакансії і закінчуючи призначенням на посаду.

Для осіб які бажають вступити на державну службу, але не мають достатньої підготовки, передбачається утворення “підготовчої служби” тобто роботи в статусі працівника за трудовим договором.

Змінено, порівняно з існуючим, підходи до інституту “ранжування державних службовців”. Так, пропонується запровадити 30 рангів державних службовців, щоб забезпечити гнучкість у визначенні кваліфікації службовця та відповідно в оплаті праці.

Значний акцент у законопроекті зроблено на підвищенні кваліфікації державних службовців, на їх навчанні, а також на забезпеченні індивідуального підходу до кожного з них.

Законопроект по-новому врегульовує інститут дисциплінарної відповідальності державних службовців. Зокрема, передбачено більш демократичний – колегіальний розгляд дисциплінарних справ, забезпечення права на захист, більш гнучку систему видів дисциплінарних стягнень.

При підготовці законопроекту враховано практику застосування чинного Закону України “Про державну службу”, а також практику та рекомендації Європейського Союзу з питань державної служби, що є важливим для полегшення інтеграції України до Європейської спільноти.

Загалом прийняття даного закону буде реальною базою для реформування системи державної служби відповідно до сучасних вимог.

Текст законопроекту – тут.