preloader

Що вас цікавить?

Проект Закону України “Про нотаріат”

18.10.2004
Судівництво /
Правова допомога

Проект


 

1. Статус Української нотаріальної палати

Українська нотаріальна палата (далі – Палата) є єдиним загальнодержавним органом професійного самоврядування нотаріусів України. Створення інших органів самоврядування нотаріусів не допускається. Українська нотаріальна палата є юридичною особою і здійснює свою діяльність на принципах організаційної незалежності. Питання організації діяльності та компетенції Української нотаріальної палати визначаються цим Законом та її Статутом, який не може суперечити Закону. Основними завданнями Української нотаріальної палати є об’єднання на професійній основі зусиль нотаріусів по виконанню покладених на них цим Законом  обов’язків і забезпечення прав.

Для вирішення практичних завдань, проведення організаційної та іншої роботи по забезпеченню основних напрямків діяльності Палати в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі створюються її структурні підрозділи – регіональні нотаріальні палати.

Для виконання покладених на неї  завдань Палата за рішенням З’їзду нотаріусів України у встановленому чинним законодавством порядку може створювати підприємства, установи i організації зі статусом юридичної особи чи входити до них співзасновником.

При Українській нотаріальній палаті може бути створено недержавний пенсійний фонд, який утворюється і діє відповідно до законодавства України про недержавні пенсійні фонди.

Нотаріальна палата готує та подає до Кабінету міністрів України Перелік витрат, що не включаються до оподаткованого доходу нотаріуса і погоджує з Кабінетом міністрів Порядок та умови  бронювання приміщень.

1.1. Повноваження Української нотаріальної палати

Українська нотаріальна палата :

1) здійснює координацію діяльності регіональних нотаріальних палат;

2) бере участь у проведенні експертиз проектів законів, пов’язаних з діяльністю нотаріусів;

3) розробляє, погоджує та надає на розгляд Міністерства юстиції України документи, пов’язані з реалізацією положень цього Закону;

4) організує та проводить роботу з підвищення професійної кваліфікації нотаріусів;

5) здійснює інші повноваження, встановлені цим Законом та її Статутом.

1.2. Центральні органи Української нотаріальної палати

Центральними органами Української нотаріальної палати є:

 • З’їзд нотаріусів України;
 • Рада Української нотаріальної палати;
 • Президент Української нотаріальної палати;
 • Ревізійна комісія Української нотаріальної палати;
 • Виконавча дирекція Української нотаріальної палати.

1.2.1. З’їзд нотаріусів України

З’їзд нотаріусів України є вищим керівним органом Палати.

Компетенція З’їзду нотаріусів:

1) затвердження Статуту Палати, внесення змін i доповнень до нього;

2) обрання членів Ради, Президента та Ревізійної комісії Палати;

3) затвердження за поданням Президента Палати віце-президента Палати;

4) затвердження Правил професійної етики нотаріуса;

5) затвердження щорічного бюджету Палати;

6) ухвалення рішень з найважливіших поточних i перспективних питань діяльності нотаріату i Палати;

7) заслуховування звітів Ради, Президента та Ревізійної комісії Палати, ухвалення рішень по цих звітах;

8) встановлення розміру, порядку сплати, розподілу та використання членських внесків;

9) прийняття асоційованих членів Палати;

10) обрання членів Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії.

З’їзд нотаріусів України скликається не рідше одного разу на рік i повноважний вирішувати будь-які питання діяльності Палати.

Норми представництва i порядок обрання делегатів З’їзду нотаріусів України встановлюються Радою Палати. Делегати можуть обиратися лише зі складу членів Палати.  З’їзд вважається повноважним, якщо в його роботі бере участь не менше двох третин обраних делегатів. Рішення З’їзду приймаються більшістю голосів делегатів, що беруть в ньому участь.

1.2.2. Рада Української нотаріальної палати

До складу Ради Української нотаріальної палати входять по одному представнику від регіональних нотаріальних палат в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, які обираються на загальних зборах регіональних нотаріальних палат, а також члени Ради, обрані З’їздом нотаріусів України, Президент i віце-президент Палати. Загальна чисельність членів Ради Палати не може перевищувати тридцять дев’ять осіб.

З‘їзд нотаріусів  України може обирати до складу Ради асоційованих членів Палати.

Раду Палати очолює Президент Палати.

Строк повноважень членів Ради складає три роки. Повноваження Ради Палати тривають до  першого засідання нового складу Ради.

Рада Української нотаріальної палати:

за поданням Президента Палати призначає та звільняє виконавчого директора Палати;

координує та контролює діяльність регіональних нотаріальних палат;

обирає частину членів Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії нотаріату;

готує проект  річного бюджету Палати та подає його на затвердження З’їзду нотаріусів України;

затверджує положення про регіональні нотаріальні палати;

захищає i представляє інтереси нотаріату та нотаріусів України в органах державної влади, місцевого самоврядування та у судах;

розглядає скарги та інші звернення щодо діяльності нотаріусів, при необхідності вносить подання до відповідної територіальної квалiфiкацiйно-дисциплiнарної комісії нотаріату;

затверджує штатний розклад i план діяльності виконавчої дирекції Палати, забезпечує контроль за її діяльністю;

здійснює iншi повноваження, покладені на неї цим Законом та Статутом Палати.

1.2.3. Президент Української нотаріальної палати

Президент Української нотаріальної палати обирається З’їздом нотаріусів України з числа делегатів зазначеного З’їзду строком на три роки.

Президент Української нотаріальної палати:

очолює Раду Палати, керує її роботою;

здійснює управління i розпорядження майном Палати;

організує виконання рішень З’їзду нотаріусів України та Ради Палати;

представляє Палату у стосунках з органами державної влади та місцевого самоврядування, громадськими, міжнародними та іншими організаціями  та громадянами;

забезпечує ведення статистичної i бухгалтерської звітності.

У разі відсутності Президента або неможливості виконання ним своїх обов’язків з інших причин його повноваження  виконує  віце-президент.

На час виконання обов’язків Президента нотаріальна діяльність особи, що займає цю посаду, може зупинятись за її згодою рішенням З’їзду.

1.2.4. Ревізійна комісія Української нотаріальної палати

Ревізійна комісія Української нотаріальної палати обирається З’їздом нотаріусів України у складі п’яти нотаріусів строком на три роки.

Ревізійна комісія:

контролює виконання Статуту Палати, рішень З’їзду та Ради Палати;

здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Палати, перевіряє правильність виконання бюджету Палати.

Голова ревізійної комісії за участю членів комісії готує щорічний письмовий висновок щодо діяльності Української нотаріальної палати, який разом з річним бухгалтерським звітом подається  З’їзду нотаріусів України.

1.2.5. Виконавча дирекція Української нотаріальної палати

Виконавча дирекція Української нотаріальної палати здійснює  всю поточну роботу пов’язану з діяльністю Палати.

Виконавчу дирекцію Палати очолює виконавчий директор, який виконує свої обов’язки на постійній основі.

2. Регіональна нотаріальна палата

Регіональні палати є юридичними особами i створюються на території Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя. До складу регіональної нотаріальної палати входять усі нотаріуси, які здійснюють нотаріальну діяльність на відповідній території.

Основним завданням регіональної нотарiальної палати є проведення організаційної та іншої роботи, пов’язаної з реалізацією статутних завдань Української нотаріальної палати.

Регіональна нотаріальна палата у своїй діяльності керується Положенням про регіональну нотаріальну палату, яке приймається загальними зборами відповідної палати та затверджується Радою Палати i не повинно суперечити нормам чинного законодавства та Статуту Палати.

2.1. Органи регiональної нотарiальної палати

Органами регiональної палати є загальні збори, рада та голова регіональної палати. За рішенням загальних зборів рада регiональної палати може не утворюватись.

Загальні збори регіональної палати повноважні вирішувати будь-які питання, що відносяться до повноважень регіональної палати.

Голова і рада регіональної палати обираються загальними зборами з числа  нотарiусiв регiону строком на три роки. До складу ради регіональної палати також можуть бути обрані асоційовані члени Палати.

Голова регіональної палати може мати одного заступника з числа нотаріусів реґіону або з числа асоційованих членів

Голова реґіональної палати забезпечує виконання вимог цього Закону, Статуту Української нотаріальної палати, Положення про регіональну нотаріальну палату, рішень З’їзду нотаріусів України, Ради Палати, загальних зборiв та ради регіональної палати.

У разі необхідності, з власної ініціативи або на прохання нотаріуса, голова регіональної палати може призначати представника для участі в перевірці роботи нотаріуса.

В разі потреби, в реґіональній палаті для виконання поточної роботи може бути створено виконавчу дирекцію.

 

3. Державний контроль за  здійсненням нотаріальної діяльності

Забезпечення державного контролю за законнiстю нотарiальної дiяльностi покладається на Міністерство юстицiї України та його обласні відділення i проводиться відповідно до цього Закону в порядку, встановленому Міністерством юстиції України.

Міністерство юстиції України видає методичні роз’яснення, які затверджуються Міністром юстиції, і є обов’язковими до виконання всіма нотаріусами України та іншими уповноваженими особами.

3.1. Міністерство юстиції України:

веде Єдиний реєстр нотаріусів України.

Створює Державні нотаріальні архіви

Затверджує Положенням про організацію дiяльностi та компетенцію державних нотаріальних архівів (за погодженням з Держаним комітетом архівів України)

Затверджує та звільняє з посади нотаріуса, припинення нотаріальної діяльності, видача та анулювання свідоцтва про право на зайняття нотарільною діяльністю;

Реєструє Статут та символіку Української нотаріальної палати;

Здійснює нагляд за діяльністю Української нотарiальної палати в межах, встановлених Законом

Встановлює зразок, опис, порядок витрачання, зберігання та звітності спеціальних бланків та захисних знаків нотаріальних документів

Затверджує Порядок проведення перевірки дієздатності громадян

Встановлює форми та порядок ведення реєстрів нотарiальних дій, спадкових справ заповітів, нотарiальних свідоцтв, посвiдчувальних написів на угодах i засвідчуваних документах

Обирає 6 з 13 членів Вищої квалiфiкацiйно-дисциплiнарної комісії нотаріату

3.2. Повноваження Міністерства юстиції підчас перехідного періоду:

 • забезпечити контроль за своєчасним проведенням обласними органами юстиції загальних зборів нотаріусів відповідних регіонів;
 • у чотиримісячний термін з дня набрання чинності цим Законом організувати та  провести перший З’їзд нотаріусів України;
 • забезпечити розробку проектів нормативних актів, прийняття яких належить до виключної компетенції З’їзду нотаріусів України;
 • у тримісячний термін розробити порядок реформування системи державних нотарiальних контор вiдповiдно до вимог цього Закону.

Порядок визначення делегатів першого З’їзду нотаріусів України

Органи юстиції обласного рівня провдять протягом трьох місяців після прийняття цього Закону загальні збори нотаріусів, відповідних регіонів з метою створення регіональних нотаріальних палат, обрання керівних органів, передбачених цим Законом, та делегатів на З’їзд нотаріусів України відповідно до квот, визначених Міністерством юстиції України.

3.3. Міністерство юстиції за погодженням з Українською нотаріальною палатою затверджує:

 • Перелік та межі нотаріальних округів, а також кількість посад нотаріусів у кожному нотаріальному окрузі;
 • Положення про вимоги до приміщення нотаріального бюро та про порядок проведення сертифікації нотарiального бюро;
 • Правила ведення нотарiального діловодства за погодженням з Державним комітетом архівів України;
 • Особливості вчинення нотаріальних дій нотарiусом, який замiщує відсутнього нотарiуса
 • Мінімальний розмір плати за вчинення нотаріальних дій нотаріусами;
 • Положення про територіальну кваліфікаційно-дисциплінарну комісію нотаріату;
 • Положення про Вищу кваліфікаційно-дисциплінарну комісію нотаріату;
 • Порядок та умови проведення конкурсу, а також розмір плати за право  брати участь у конкурсі
 • Порядок дисциплiнарного провадження
 • Порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами
 • Порядок подання нотаріусами інформації про вiдкриття спадкових справ, видачу свідоцтв про право на спадщину та довідок щодо цих справ
 • Правила ведення нотарiального діловодства (за погодженням з Державним комітетом архівів України).

3.4. Міністерством юстицiї за поданням  Української нотарiальної палати затверджуються:

 Положення про проведення методологiчної перевiрки здiйснення нотарiальної дiяльностi  та порядок визначення розміру плати  за її проведення встановлюється;

Порядок проходження професійного стажування

Положення про порядок і умови складання кваліфікаційного iспиту та видачi свiдоцтва про право на зайняття нотарiальною діяльністю

Види нотарiальних дій:

 • посвідчення угод;
 • вжиття заходів до охорони спадкового майна;
 • видача свідоцтва про право на спадщину;
 • видача свідоцтв про право власностi на частку в спільному майні подружжя;
 • видача свiдоцтв про придбання майна з прилюдних торгів (аукціонів);
 • видача дублікатів документів, що зберігаються у справах нотаріального бюро;
 • накладення та зняття заборони відчуження рухомого, нерухомого майна та земельних ділянок;
 • засвідчення вірності копій документiв i виписок з них;
 • засвiдчення справжності підпису на документах;
 • засвiдчення справжності перекладу документiв з однієї мови на іншу;
 • затвердження протоколів загальних зборів, конференцій, з’їздів;
 • посвiдчення факту, що громадянин є живим;
 • посвiдчення факту перебування громадянина в певному місці;
 • посвiдчення тотожності громадянина з особою, зображеною на фотокартці;
 • посвiдчення часу пред’явлення документiв;
 • передача заяв фізичних та юридичних осіб іншим фізичним та юридичним особам;
 • забезпечення доказів;
 • прийняття у депозит грошових сум та цінних паперів;
 • вчинення виконавчих написів;
 • вчинення протестів векселів;
 • пред’явлення чеків до платежу i посвідчення неоплати чекiв;
 • вчинення морських протестiв;
 • прийняття на зберігання документiв.

Законодавством України на нотаріусів може бути покладено вчинення й інших нотаріальних дій.

2. Нотаріальні дії, що вчиняються архіваріусами державних нотарiальних архівів:

видача дублікатів документів, що зберігаються у справах державного нотаріального архіву;

засвідчення справжності копій (фотокопій, ксерокопій) документів, що зберігаються у справах державного нотаріального архіву і виписок з них.

3. Нотарiальнi дiї, що вчиняються консульськими установами України:

посвiдчення угод, крім договорів про відчуження та заставу нерухомого майна та земельних ділянок, що знаходяться в Українi;

 • вжиття заходів до охорони спадкового майна;
 • засвідчення вірності копій документiв i виписок з них;
 • засвiдчення справжності підпису на документах;
 • засвiдчення справжності перекладу документiв з однієї мови на іншу;
 • посвідчення факту, що громадянин є живим;
 • посвiдчення факту перебування громадянина в певному місці;
 • посвiдчення тотожності громадянина з особою, зображеною на фотокартці;
 • посвiдчення часу пред’явлення документiв;
 • прийняття у депозит грошових сум та цінних паперів;
 • вчинення виконавчих написів;
 • прийняття на зберігання документів;
 • вчинення морських протестів.

Законодавством України можуть бути передбачені й інші нотаріальні дії, що вчиняються консульськими установами України.

4. Заповіти i доручення, прирівнювані до нотаріально посвідчених:

заповіти громадян, які перебувають на лікуванні посвідчені головними лікарями, їх заступниками по медичній частині, черговими лiкарями, директорами лікувальних закладів;

заповiти громадян, якi перебувають під час плавання суднах, посвiдченi капітанами цих суден;

заповіти громадян, які перебувають у експедиціях, посвiдченi начальниками цих експедицій;

в місцях дислокації, де немає нотаріусів, заповiти та доручення військовослужбовців і членів їх сімей, посвiдченi командирами (начальниками) цих частин;

заповiти та доручення осiб, якi перебувають у місцях позбавлення волі, посвiдченi начальниками місць позбавлення волi.