preloader

Що вас цікавить?

Правила проведення професійного стажування осіб, які мають намір займатися нотаріальною діяльністю (проект)

12.05.2005
Публічна адміністрація /
Адміністративна процедура

Проект


Правила проведення професійного стажування осіб,  які мають намір займатися нотаріальною діяльністю

1. Загальні положення

1.1. Основним  завданням  стажування  осіб,  які  мають намір займатися нотаріальною діяльністю (далі – стажисти),  є підготовка до складання ними кваліфікаційного іспиту та здійснення нотаріальної діяльності, зокрема, вивчення специфіки нотаріальної діяльності  і набуття   необхідних  для  подальшої  роботи  практичних  навичок, поглиблення професійної специфікації,  освоєння передового досвіду організації праці тощо.

1.2. Строк професійного стажування становить два роки.

1.3. Стажистом нотаріуса може бути громадянин України,  що має вищу юридичну освіту i отримав квалiфiкацiйно-освiтнiй рівень спеціаліста або магістра. Не може бути стажистом особа, яка має судимість, а також особа, визнана судом недієздатною чи обмежено дієздатною, яка обрана народним депутатом України, сільським, селищним, міським головою, перебуває на посаді державного службовця, займається підприємницькою діяльністю, а також виконує іншу оплачувану роботу, окрім викладацької, наукової та творчої.

1.4. Професійне стажування  проводиться у нотарiуса, який має стаж робити на посаді нотарiуса не менш як  п’ять років.

1.5. Кількісний та персональний склад стажистів нотаріус визначає самостійно.

1.6. До професійного стажування прирівнюється робота строком не менше трьох років на посадах, які безпосередньо пов’язані з державним контролем за здійсненням нотаріальної діяльності, в Міністерстві юстиції України, Головному управлінні юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласних, Київському і Севастопольському міських управліннях юстиції за умови, що особа, яка має намір  займатися нотаріальною діяльністю, відповідає вимогам Закону України “Про нотаріат” та пункту 1.3 цих Правил.

Перелік зазначених посад затверджується Міністерством юстиції України.

1.7. Періоди   тривалої  відсутності  стажиста  нотаріуса  за місцем проходження стажування (у зв’язку з обранням народним депутатом України, сільським, селищним, міським головою, хворобою,  призовом  на військові збори,  перебування у відпустці по вагітності і пологах, догляду за дитиною тощо) в строк стажування не зараховуються.

1.8. Самостійне вчинення стажистом нотаріальних дій категорично забороняється.

2. Керівництво і контроль за проведенням стажування

2.1. Контроль   за   організацією   і  змістом  стажування здійснюють Головне управління юстиції Міністерства юстиції України Автономної Республіки Крим, управління юстиції обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, Палата нотаріусів України та регіональні палати нотаріусів.

2.2. Відповідальність за проведення покладається  на нотаріуса, в якого проходить стажування (далі  – керівник стажування).

2.3. Керівники стажування:

 • організовують  і  проводять  стажування  на підставі  цих  Правил;
 • на підставі обов’язкової програми професійного стажування осіб, які мають намір займатися нотаріальною діяльністю, розробляють разом із стажистом та затверджують індивідуальні плани стажування та  здійснюють контроль за ходом їх виконання;
 • забезпечують стажистам  необхідні  умови для виконання планів стажування;
 • організують із    стажистами    індивідуальні   консультації, проводять заняття;
 • надають стажистам допомогу в набутті  професійних знань і практичних навичок;
 • оформляють документальні    матеріали     за     результатами стажування;
 • здійснюють інші заходи, що не суперечать чинному законодавству, з метою покращення стажування.

2.4. Зміст стажування  визначається обов’язковою програмою професійного стажування осіб,  які мають намір займатися нотаріальною діяльністю, та  індивідуальними  планами,   що  розробляються  відповідно до конкретних умов роботи стажиста,  виходячи  з цілей стажування, завдань і специфіки нотаріальної діяльності.

В індивідуальному  плані  повинно  бути  вказано  порядок   і конкретні строки виконання стажистом робіт,  а також зміст і строки проведення  навчальних  занять, індивідуальних консультацій зі стажистом.

2.5. Після   закінчення   строку   стажування   керівник   складає висновок  про  результати  проходження стажування,  який повинен відображати ступінь підготовки стажиста, одержані ним у ході стажування практичні навички і знання відповідно до положень розділу 5 цих Правил.

3. Фінансування стажування

3.1. Для організації стажування Міністерство  юстиції  України, Палата нотаріусів України та регіональні палати нотаріусів мають право виділяти окремі асигнувань та створювати з цією метою спеціалізовані фонди.

3.2. Умови роботи  стажиста  визначаються  договором між ним і керівником стажування відповідно до чинного законодавства.

Керівник стажування має право вимагати винагороду за проведення стажування. Конкретний розмір та порядок отримання такої винагороди визначається окремим договором між керівником стажування та стажистом або третіми особами.

Якщо це передбачено договором між керівником стажування і стажистом або між керівником стажування і третіми особами, у період проходження  стажування  стажист може одержувати заробітну плату чи іншу фінансову винагороду (премію, стипендію, тощо).

Максимальний місячний розмір винагороди керівника стажування не може перевищувати … мінімальних заробітних плат (конкретний розмір вимагає уточнення).

4. Права і обов’язки стажиста

4.1. Під час проходження стажування стажисти мають право:

 • вимагати від керівника стажування виконання дій, передбачених пунктом 2.3 цих правил;
 • отримувати додаткову інформаційну, технічну, організаційну, фінансову та іншу допомогу від Міністерства юстиції України, Палати нотаріусів України та їх територіальних відділень;
 • мати інші права, не заборонені чинним законодавством.

4.2. Під час проходження стажування стажисти зобов’язані:

 • додержуватись чинного законодавства та Правил професійної етики нотаріуса;
 • сумлінно виконувати  обов’язки,  покладені  на  них  чинним законодавством, договорами про порядок та умови проходження стажування, а також   визначені індивідуальними планами;
 • працювати над підвищенням свого професійного   рівня, оволодівати організаторськими та практичними навичками,  передовим досвідом роботи.

5. Результати стажування

5.1. Стажист   складає   звіт  з  виконання  програми стажування,  у  якому  фіксуються  виконання  індивідуального плану стажування,  а  також оцінка керівником стажування рівня засвоєння знань та практичних навичок стажистом.

5.2. Керівник стажування після завершення  терміну  стажування дає стажисту рекомендацію. Рекомендація  може  бути позитивною або негативною.

Позитивною є    рекомендація, що містить позитивний   висновок   керівника   стажування щодо можливості самостійного здійснення стажистом нотаріальної діяльності.

Негативною є рекомендація,  що містить висновок про неможливість самостійного здійснення нотаріальної  діяльності стажистом. Негативна рекомендація повинна відображати конкретні зауваження до рівня теоретичних  знань  та практичних  навичок стажиста, виконання ним програми та індивідуального плану стажування.

5.3. Рекомендація обов’язково повинна містити таку інформацію:

 • прізвище, ім’я та по батькові стажиста;
 • прізвище, ім’я та по батькові керівника стажування, термін його перебування на посаді нотаріуса;
 • коротку характеристику рівня засвоєння теоретичних знань та практичних навичок стажистом, а також зауваження, які виникли під час стажування;
 • висновок щодо можливості  (або  неможливості)  самостійного здійснення стажистом  нотаріальної діяльності.

5.4. Рекомендація  підписується   керівником   стажування та скріплюється його печаткою і подається разом  з  програмою  стажування,  індивідуальним планом, звітом з виконання  індивідуального плану

5.5. У   разі   отримання  негативної  рекомендації  керівника стажування стажист до складання  кваліфікаційного іспиту не допускається. Відповідна кваліфікаційно-дисциплінарна комісія на підставі рекомендації може направити стажиста на повторне стажування та визначити його термін.

6. Зміни в порядку стажування

6.1. Зміна керівника стажування або перерва стажування відбуваються за таких підстав:

 • неможливості керівника стажування здійснювати керівництво внаслідок припинення або зупинення нотаріальної діяльності;
 • обґрунтованої письмової відмови керівника стажування (розірвання договору про проходження стажування);
 • виникнення обставин непереборної сили  на  строк  понад  один місяць, що унеможливлюють продовження стажування.

6.2. Зміна керівника  стажування  за інших підстав не допускається.

6.3. Термін стажування автоматично подовжується на термін його перерви від дати виникнення підстав такої перерви.

6.4. Стажист надає  кваліфікаційній комісії необхідні документи щодо будь-яких із зазначених змін,  що відбувалися протягом  терміну стажування.

Додаток

Обов’язкова програма професійного стажування осіб,  які мають намір займатися нотаріальною діяльністю

1. На початку стажування керівником стажування із стажистом проводиться бесіда, в ході якої керівник стажування знайомить його з організацією, завданнями і основними функціями нотаріату, роботою нотаріуса, правами і обов’язками нотаріуса, громадян, підприємств, установ, організацій та держави. В ході стажування керівник повинен більш докладно висвітлити всі зазначені аспекти на конкретних прикладах.

2. У період стажування під контролем і з допомогою  керівника стажист зобов’язаний ретельно вивчити законодавство України про нотаріат,  інші  нормативні акти з різних галузей  права, які регламентують діяльність нотаріату.

3. Керівник стажування  повинен  приділяти  серйозну увагу тому, щоб стажист засвоїв правові  норми,  що  відносяться  до  основних правил вчинення нотаріальних дій, зокрема до:

 • визначення місця і строків вчинення нотаріальних дій;
 • встановлення особи  громадян,  які  звернулись  за  вчиненням нотаріальних дій;
 • перевірки дієздатності  громадян та правоздатності юридичних осіб, які беруть участь в угодах, а також діє- та правоздатності їх представників;
 • витребування відомостей і документів, необхідних для вчинення нотаріальних дій;
 • вимог до  документів,  що подаються для вчинення нотаріальних дій;
 • вчинення посвідчувальних написів та видачі свідоцтв;
 • обмежень в праві вчинення нотаріальних дій;
 • оскарження нотаріальних дій або відмови у їх вчиненні.

2. Одночасно  з  вивченням   нормативних   актів   та   інших матеріалів,  що  стосуються діяльності нотаріату,  стажист повинен ознайомитись з основами організації роботи нотаріуса, зокрема:

 • вивчити Правила ведення нотаріального діловодства та набути навичок по веденню нотаріальних реєстрів;
 • ознайомитися з порядком  підготовки нотаріальних документів до архівного зберігання;
 • засвоїти правила ведення обов’язкових видів звітності, передбачених законодавством.

3. 3 метою  оволодіння  практичними  навичками,  застосування законодавства при вчиненні нотаріальних дій стажист:

 • бере участь у прийомі громадян та  представників  юридичних осіб,  у  перевірці  документів,  поданих  нотаріусу  для вчинення конкретних видів нотаріальних дій, якщо це не суперечить принципу нотаріальної таємниці;
 • складає проекти договорів, заповітів,  доручень,  свідоцтв та інших документів (правильність складання цих документів перевіряє керівник стажування разом зі стажистом);
 • вивчає та вчиться визначати мінімальні розміри плати, що справляється за вчинення нотаріальних дій;
 • докладно вивчає особливості та специфіку вчинення всіх видів нотаріальних дій, при цьому слід звернути увагу  стажиста  на  додержання  тих правил та норм законодавства, при  застосуванні  яких  допускається  більшість порушень і помилок.

Окрема увага має бути звернута на порядок та особливості застосування законодавства іноземних держав.