preloader

Що вас цікавить?

Правила професійної етики нотаріуса (проект)

12.05.2005
Судівництво /
Правова допомога

Проект


ПРАВИЛА ПРОФЕСІЙНОЇ ЕТИКИ НОТАРІУСА

Ці правила є узагальненням стандартів поведінки та доброчесності нотаріусів. Вони грунтуються на визначених Законом України “Про нотаріат” принципах нотаріату, спрямовані на створення умов для підвищення авторитету нотаріату та зміцнення престижу нотаріальної професії, покликані слугувати системою орієнтирів для нотаріусів при виконанні ними свої професійних обов’язків, а також мають закріпити єдину систему критеріїв оцінки етичних аспектів поведінки нотаріуса.

Розділ І. Обов`язки нотаріуса перед державою і суспільством

1.1. Усією своєю діяльністю та поведінкою нотаріус повинен сприяти підвищенню позитивної громадської думки про професію нотаріуса та його ролі в суспільно-економічному житті країни, широкому розвитку нотаріальних послуг, законності у цивільних правовідносинах відповідно до своєї компетенції, гарантованості професійної честі та гідності.

1.2. Нотаріус повинен підтримувати всі заходи, які можуть поліпшити якість та доступність нотаріальних послуг.

1.3 Зважаючи на суспільну значущість і складність професійних обов’язків нотаріуса, від нього вимагається високий рівень професійної підготовки, фундаментальні знання чинного законодавства та практики його застосування.

Нотаріус зобов’язаний вчиняти нотаріальні дії та надавати правову допомогу фізичним та юридичним особам компетентно і добросовісно, що передбачає знання відповідних норм права, наявність необхідного досвіду їх застосування, доскональньне урахування всіх обставин, що стосуються осіб, які до нього звертаються, і можливих правових наслідків вчинюваних дій.

1.4. Нотаріус повинен як у своїй професійній діяльності, так і в приватному житті бути чесним і порядним; не вдаватися до омани, погроз, шантажування, підкупу, використання тяжких матеріальних чи особистих обставин інших осіб або інших протизаконних засобів для досягнення своїх професійних чи особистих цілей; поважати права, законні інтереси, честь, гідність, репутацію та почуття осіб, з якими він спілкується.

1.5. Дбаючи про престиж своєї професії, нотаріус повинен як у своїй професійній діяльності, так і в приватному житті забезпечувати високий рівень культури поведінки, поводити себе гідно, стримано, тактовно, зберігати самоконтроль і витримку при здійсненні своєї професійної діяльності, мати пристойний зовнішній вигляд.

1.6. Нотаріус повинен з гідністю здійснювати свою професійну діяльність і запобігати таким її методам і засобам, які б могли зашкодити репутації чи суспільній корисності нотаріальної професії. Нотаріус не може керуватися у своїй поведінці прагненням до наживи та до комерціалізації справи.

Розділ ІІ. Обов`язки нотаріуса

2.1. Коли йдеться про інтереси особи, що звернулася до нотаріуса, то у разі недостатнього рівня професійної компетентності такого нотаріуса для вирішення питання, на прохання особи або з власної ініціативи нотаріус має проводити консультації з колегами, звертатися до інших компетентних осіб або направляти особу за одержанням інформації консультативного характеру або безпосередньо для вчинення нотаріальної дії, до інших нотаріусів, за умови, що у законодавству відсутні обмеження щодо її вчинення.

2.2. Нотаріус повинен визнавати право особи консультуватися з питань вчинення нотаріальних дій в іншого нотаріуса чи в іншої компетентної особи.

2.3. Нотаріус повинен утримуватися від виконання своїх обов`язків за умови чи обставин, які можуть загрожувати якості його послуг.

2.4. Нотаріус повинен встановлювати довірливі взаємини зі своїм клієнтом. Із цією метою він, зокрема, повинен утримуватися від виконання професійних обов`язків без персонального підходу, а також поважно ставитися до моральних цінностей і особистих переконань осіб, що до нього звертаються.

2.5. Нотаріус у взаєминах із особами, що до нього звертаються, повинен діяти як безкорисливий радник, сумлінно і чесно, утримуватися від втручання в особисті справи осіб з питань, які виходять за межі професійної компетенції і суттєво не пов`язані з характером їх звернення.

2.7. Нотаріус повинен виконувати свої професійні обов`язки чесно і непідкупно.

2.8. При зверненні осіб нотаріус повинен проінформувати їх про природу дій, що вчинятимуться, та про можливі юридичні наслідки, а також про особливості, властиві вчинюваній дії, та обсяг дій, проведення яких є необхідним для її належного виконання.

2.10. Нотаріус не може використовувати для особистих цілей гроші та цінні папери, прийняті на зберігання або вилучені ним при вжитті заходів до охорони спадкового майна померлих громадян, а також гроші, одержані в якості плати за нотаріальну дію, що вчинятиметься;зокрема, вкладати їх з метою отримання прибутку на своє ім`я чи на ім`я іншої особи.

2.11. Крім консультацій та порад правового характеру, нотаріус повинен давати особі, яка до нього звернулася, пояснення, необхідні для правильного розуміння та оцінки вчинюваної ним нотаріальної дії.

2.12. Нотаріус повинен відмовляти у вчиненні нотаріальних дій у порядку та на підставах, передбачених Законом України “Про нотаріат”, а також у випадках:

(заменить редакцію)

виявлення конфлікту інтересів нотаріуса та клієнта або ситуації, коли професійна незалежність нотаріуса може бути поставлена під сумнів;

спонукання нотаріуса з боку клієнта до вчинення протизаконних і шахрайських дій.

2.13. Нотаріус повинен підпорядковувати власні інтереси інтересам клієнта.

2.14. При вчиненні нотаріальних дій нотаріус не повинен керуватися вказівками інших осіб стосовно порядку, методів, послідовності і часу здійснення його професійнихправ і обов’язків, якщо вони суперечать закону та його власній думці про вчинювану нотаріальну дію.

2.15. Нотаріус повинен зберігати свою професійну незалежність і уникати ситуацій, котрі призводять до конфлікту інтересів.

2.16. Нотаріусу забороняється стягувати плату за вчинення нотаріальних дій в розмірах, що є меншими за мінімальний розмір плати, затверджений Міністерством юстиції за погодженням з Нотаріальною палатою України.

Нотаріусу забороняється ділити отриману ним плату за вчинення нотаріальних дій, з особами, за участю яких або щодо яких нотаріальні дії вчинялися, або з будь-якими іншими особам.

Нотаріус може ділити плату, отриману ним за вчинення нотаріальних дій чи за надання додаткових послуг, пов’язаних із здійсненням нотаріальної діяльності, лише з нотаріусом (нотаріусами), який входить разом з ним до складу нотаріальної контори, і якщо такий поділ допускається умовами укладеного між ними договору про нотаріальне партнерство. Крім сум плати, на які за законодавством він має право, нотаріус повинен утримуватися від отримання додаткових коштів, пов`язаних з виконанням професійного обов`язку.

2.17. Нотаріус зобов`язаний дотримуватися нотаріальну таємницю.

Нотаріус повинен стежити, щоб його службовці не повідомляли стороннім особам ніяких відомостей конфіденційного характеру, які їм могли б стати відомими під час вчинення нотаріальної дії.

Нотаріус не може розкривати факту звернення до його професійних послуг якоїсь особи, якби це могло завдати цій особі шкоди.

Нотаріус не повинен використовувати відомості конфіденційного характеру на шкоду особі, яка до нього зверталася, або з метою мати прямо чи опосередковано, якусь користь для себе чи для сторонньої особи.

2.18. Нотаріус повинен ухилятися від нескромних розмов про осіб, що до нього звертаються, зокрема, про їх приватне життя, майно, особисті майнові та немайнові права і обов’язки.

2.19. Нотаріус повинен поважати право особи, щодо якої або за дорученням якої вчиняється нотаріальна дія, знайомитися з усіма документами, що були подані і є необхідними для її вчинення.

2.20. З посиланням на чинне законодавство, нотаріус повинен пояснити клієнту підстави та порядок нарахування плати за нотаріальну дію, що буде ним вчинятися.

2.21. Якщо нотаріус передбачає можливість перевищення розміру плати за вчинювану нотаріальну дію по відношенню до мінімально встановленого чинним законодавством розміру, до ознайомлення з усіма документами, необхідними для вчинення нотаріальної дії, а також до проведення аналізу обсягу роботи, що має бути проведена, нотаріус повинен утримуватися від визначення остаточної суми плати і повідомити про це особу, що до нього звернулася. Однак, він зобов’язаний назвати такій особі приблизну суму плати.

2.22. Рекламні об’яви або інші рекламні матеріали щодо професійної діяльності нотаріуса:

1) повинні містити: відомості про прізвище, ім’я та по батькові нотаріуса; адресу, за якою може здійснюватись надання правової допомоги цим нотаріусом; номер телефону;

2) можуть містити:

 • відомості про те, в яких навчальних закладах нотаріус навчався, отримана ним освіта; де він підвищував кваліфікацію надалі; про вчені та інші звання нотаріуса, нагороди, що він має, вчені праці, інші академічні заслуги і професійні досягнення нотаріуса; його членство в спілках, асоціаціях нотаріусів, участь в їх органах;
 • дані про тривалість стажу роботи нотаріусом (з конкретизацією тривалості стажу роботи нотаріусом);
 • відомості про іноземні мови, якими володіє нотаріус;

3) не можуть містити:

 • оціночних характеристик нотаріуса;
 • відгуків інших осіб про роботу нотаріуса;
 • порівнянь з іншими нотаріусами і їх критики;

Рекламні матеріали про діяльність нотаріуса мають бути об’єктивними, достовірними, чіткими і зрозумілими, не повинні містити натяків, двозначностей або іншим чином утворювати підгрунтя для введення фізичних та юридичних осіб в оману.

Рекламні матеріали про діяльність нотаріальної контори, в яких вказуються імена нотаріусів та інших співробітників нотаріальної контори, повинні містити також точні вказівки про статус кожної з цих осіб: нотаріус, помічник нотаріуса, юрист (без статусу нотаріуса) або член технічного персоналу (консультант, секретар, перекладач і т. ін.).

Нотаріусинесуть персональну відповідальність за достовірність рекламних матеріалів про них, а також за їх відповідність чинному законодавству і цим Правилам.

Якщо нотаріусу стало відомо про поширену без його відома рекламу його діяльності, що не відповідає зазначеним вимогам, він зобов’язаний вжити всіх розумно доступних заходів до спростування і корегування такої рекламної інформації та повідомити про це регіональну кваліфікаційно-дисциплінарну комісію.

Всі вищевикладені обмеження стосовно рекламних матеріалів нотаріусів (нотаріальних контор) поширюються не тільки безпосередньо на рекламні об’яви, а й на об’яви про прийом на роботу співробітників тощо.

Розділ ІІІ. Обов`язки нотаріуса щодо професії

3.1. Нотаріус зобов`язаний чесною, сумлінною і високопрофесійною працею та гідною поведінкою забезпечувати повагу та довіру до своєї професії.

3.2. Несумісними з професією нотаріуса є:

 • перебування у штаті інших державних, приватних та громадських підприємств, установ та організацій, а також виконання іншої оплачуваної роботи, крім викладацької, наукової та творчої;
 • заняття підприємницькою або посередницькою діяльністю;
 • наявність представницького мандату.

3.3. Діями, що підривають професійну гідність, визнаються:

 • наполегливе і неодноразове нав`язування своїх професійних послуг;
 • факти надання юридичної чинності незаконним або шахрайським діям;
 • факти вчинення або участі у вчиненні під час професійної практики, у який би спосіб це не робилось, незаконних дій;
 • стягнення плати за вчинення нотаріальних дій у розмірах, менших за мінімально встановлений;
 • використання для особистих цілей грошей, цінних паперів, прийнятих на зберігання або вилучених ним при вжитті заходів до охорони спадкового майна померлих громадян, а також грошей, одержаних в якості плати за нотаріальну дію до її вчинення;
 • договори і угоди з іншими, ніж практикуючий нотаріус, особами про розподіл або передачу плати, одержаної за вчинення нотаріальних дій;
 • пияцтво та наркоманія;
 • нечесні дії по відношенню до своїх колег та представників інших юридичних професій.

3.4. Нотаріус не повинен за жодних обставин йти на співробітництво з особою, позбавленою права займатися нотаріальною діяльністю з компрометуючих підстав. Нотаріус не може укладати з такою особою трудові договори (контракти) та дозволяти його перебування у себе в нотаріальному бюро (нотаріальній конторі) за винятком, якщо таке перебування пов’язане вчиненням нотаріальної дії чи отриманням консультації правового змісту.

Розділ ІV. Обов`язки нотаріуса передПалати нотаріусів України нотаріальною палатою

4.1. Нотаріус повинен неухильно виконувати свої обов`язки перед професійним об`єднанням нотаріусів – Палатою нотаріусів України:

 • своєчасно та виконувати вимоги Статуту, рішення З’їзду нотаріусів, Ради палати, Президента палати і Ревізійної комісії;
 • своєчасно і в повному обсязі сплачувати членські та інші внескі;
 • надавати за першою вимогою усі матеріали та документи для проведення перевірок представниками Міністерства юстиції України та палати; виконану вати вказівки за наслідками таких перевірок;
 • давати своєчасні та повні відповіді на запити від офіційних осіб Міністерства юстиції України чи Палати нотаріусів України;
 • сприяти та брати активну участь у здійсненні заходів, що проводяться Палатою нотаріусів України.

Розділ V. Дисциплінарні санкції та дисциплінарне провадження

5.1.За порушення цих Правил нотаріус може бути притягнутий до дисциплінарної відповідальності у порядку та на підставах, передбачених чинним законодавством.

5.2. До винних у скоєнні дисциплінарного проступку нотаріусів застосовуються такі дисциплінарні стягнення:

 • попередження;
 • догана;
 • штраф;
 • зупинення нотаріальної діяльності на строк до 6 місяців;
 • звільнення з посади нотаріуса;
 • анулювання свідоцтва про право на заняття нотаріальною діяльністю.

5.3. Повідомлення про притягнення до дисциплінарної відповідальності доводиться до відома всіх членів палати.

5.4. Порядок порушення дисциплінарних проваджень та розмір штрафів за скоєні дисциплінарні порушення передбачається чинним законодавством.