preloader

Що вас цікавить?

Порядок дисциплінарного провадження щодо нотаріусів України (Проект)

18.10.2005
Публічна адміністрація /
Адміністративна процедура

Проект


1. Загальні положення

1.1. Порядок дисциплінарного провадження щодо нотаріусів України (надалі – “Порядок”) визначає процедуру розгляду і вирішення Вищою та територіальними кваліфікаційно-дисциплінарними комісіями нотаріату справ про притягнення нотаріусів України до дисциплінарної відповідальності відповідно до норм Закону України “Про нотаріат” та Правил професійної етики нотаріуса.

1.2. Дія цього Порядку розповсюджується у відповідних частинах на всіх нотаріусів України, а також на осіб, що відповідно до процедур, встановлених цим Порядком, звертаються до кваліфікаційно-дисциплінарних комісій нотаріату з метою порушення дисциплінарного провадження щодо нотаріусів.

1.3. До справ дисциплінарного провадження (надалі – “справи”), розгляд яких відбувається відповідно до цього Порядку, відносяться справи, порушені за результатами перевірок роботи нотаріусів Міністерством юстиції України, Головним управлінням юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласними, Київським та Севастопольським міськими управліннями юстиції, подання Палати нотаріусів України або регіональної палати нотаріусів, надходження обґрунтованих скарг та інших відомостей про вчинення нотаріусом дисциплінарного проступку.

1.4. Дисциплінарний проступок нотаріуса – це діяння або сукупність діянь, які порушують норми Закону України “Про нотаріат”, інших законодавчих актів в сфері нотаріату, Правила професійної етики нотаріуса. Не є дисциплінарним проступком діяння, які носять характер злочину чи адміністративного правопорушення відповідно до норм чинного законодавства.

1.5. Перелік дисциплінарних стягнень, які може бути застосовано до нотаріуса міститься в Законі України “Про нотаріат”. Застосування заходів дисциплінарної відповідальності не звільняє нотаріуса від цивільної відповідальності за його діяння.

2. Дисциплінарні органи та їх повноваження

2.1. Органами,  які  здійснюють дисциплінарне провадження (дисциплінарними органами) відповідно до цього Порядку є:

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія нотаріату (надалі – “Вища комісія”);

територіальні кваліфікаційно-дисциплінарні комісії нотаріату (надалі – “територіальні комісії”).

2.2. До компетенції територіальних комісій в сфері дисциплінарної відповідальності належать:

безпосередній розгляд справ та прийняття рішень за ними;

вирішення  усіх  процедурних  питань,  що   виникають   при розгляді справ;

застосування  заходів,  що  забезпечують   оперативний   та справедливий розгляд справ, в тому числі витребовування необхідних документів, довідок, матеріалів, отримання свідчень, залучення експертів тощо.

2.3. До компетенції Вищої комісії в сфері дисциплінарної відповідальності належать:

розгляд  скарг  на  рішення  територіальних комісій та прийняття рішень за ними;

безпосередній розгляд справ у випадках передбачених Порядком.

3. Склад дисциплінарних органів

 3.1. Склад Вищої та територіальних комісій визначається Законом України “Про нотаріат” та відповідними положеннями.

3.1.1. До складу територіальної комісії входять сім осіб, три з яких призначаються відповідним територіальним управлінням юстиції, а чотири обираються загальними зборами відповідної регіональної палати нотаріусів.

3.1.2. До складу Вищої комісії входять тринадцять осіб, шість з яких призначаються Міністерством юстиції України, а сім обираються З’їздом нотаріусів України. В разі вибуття зі складу Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії нотаріату члена, обраного З’їздом, в період між з’їздами Рада Палати нотаріусів України обирає нового члена комісії на період до найближчого З’їзду нотаріусів.

3.2. У разі якщо на розгляд Комісії надійде справа, у вирішенні якої член Комісії може бути зацікавленим особисто (має родинні, ділові стосунки, які можуть створити перешкоди для неупередженого рішення) він повинен заявити відвід. У випадку, якщо самовідвід заявлено не було, відвід може бути заявлено будь-ким з членів комісії або з учасників дисциплінарного провадження. В такому випадку рішення щодо обґрунтованості відводу приймається не менш як третиною голосів членів відповідної комісії

3.3. Процедура, визначена пунктом 3.2 цього Порядку застосовується також у випадках, коли з поважних причин член Комісії не в змозі виконувати функції з дотриманням, встановлених процесуальних строків.

4. Порушення дисциплінарного провадження

4.1. Порушення провадження та розгляд справ за цим Порядком здійснюється на підставі заяви (подання).

Доказами у справі є будь-які фактичні дані, на підставі яких комісія у визначеному порядку встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтується заява (подання).

4.2. Заява (подання) подається на ім’я Голови відповідної комісії у трьох примірниках і повинна містити таку інформацію:

 • прізвище, ім’я, по-батькові нотаріуса проти якого порушується провадження та назву округу, де він здійснює свою діяльність (надалі – “нотаріуса”);
 • детальний  виклад  обставин та фактів, що на погляд ініціатора провадження (надалі – “Заявник”) містять склад дисциплінарного правопорушення;
 • посилання на вимоги чинного законодавства та Правил професійної етики нотаріуса,   які   на  думку  Заявника  порушено нотаріусом;
 • пропозиції  щодо санкцій, які повинні бути застосовані до нотаріуса;
 • перелік всіх доказів та свідків, які можуть бути залучені для розгляду справи;
 • повну назву, а для громадян прізвище, ім’я та по-батькові, адресу, номер  телефону Заявника.

До заяви додаються копії або оригінали всіх документальних доказів. В разі неможливості додати зазначені копії чи оригінали, заявник зобов’язаний вказати про це в заяві та зазначити осіб, які можуть їх надати.

4.3. Не пізніше тижня з дня отримання заяви, уповноважений представник дисциплінарного органу перевіряє заяву на предмет наявності даних, які передбачені пунктом 4.2, та  відповідності вимогам пункту 1.3 цього Порядку, порушує справу і надсилає її копію заяви членам Комісії та нотаріусу чи повертає Заявнику, в випадку невідповідності встановленим вимогам.

4.4. Не пізніше тижня з дня отримання заяви, члени дисциплінарного органу визначаються щодо можливості участі у розгляді справи відповідно до положень пунктів 3.2, 3.3 Порядку та повідомляють про це Голову. Якщо самовідвід заявлено Головою, то він зобов’язаний повідомити про це всіх членів дисциплінарного органу з метою визначення тимчасового головуючого.

 

5. Розгляд справи

5.1. Дисциплінарне стягнення  до нотаріуса по можливості застосовується безпосередньо за виявленням проступку,  але  не  пізніше як через шість місяців  з дня його виявлення, не рахуючи часу, на який нотаріальну діяльність даного нотаріуса було зупинено, та часу, який був необхідний для вирішення справи.

5.2. Справа розглядається на засіданні територіальної комісії,  не пізніше місяця з дня отримання членами комісії заяви та всіх матеріалів. Про дату, час та місце проведення засідання Заявник та нотаріус повідомляються не пізніш як за 5 робочих днів.

5.3. Заявник та нотаріус повинні особисто взяти участь або надіслати для участі у розгляді справи своїх повноважних представників.

5.4. Справу може бути  розглянуто  без  участі Заявника  чи нотаріуса або їх представників, якщо їх своєчасно повідомлено про дату, час та місце проведення засідання, але вони не з’явилися, заяв про  перенесення засідання з зазначенням поважних причин не надано.

5.5. Засідання територіальної комісії може бути перенесено, якщо Комісія визнала  поважними заявлені  причини

5.6. Територіальної комісія при розгляді справи визначає порядок проведення засідання та оцінює  докази самостійно.

5.7. При  розгляді  справи територіальна комісія керується нормами чинного законодавства та Правилами професійної етики нотаріуса.

5.8. Для з’ясування обставин справи територіальна комісія  має  право витребувати додаткові докази та свідчення, направити матеріали на експертизу.

5.9. Вимоги територіальної комісії при розгляді справи є  обов’язковими  для виконання.  Комісія  має  право застосовувати необхідні заходи, передбачені чинним законодавством, для забезпечення виконання своїх вимог.

 

6. Вирішення справи

6.1. За  результатами розгляду справи територіальна комісія приймає одне за таких рішень:

 • про накладення дисциплінарного стягнення;
 • про закриття справи;
 • про необхідність передачі справи на розгляд Вищої комісії.

6.2. Територіальна комісія має право застосовувати всі дисциплінарні стягнення, передбачені Законом України “Про нотаріат”.

6.3. Рішення територіальної комісії  про припинення нотаріальної діяльності та про анулювання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю підлягає затвердженню Вищою комісією

6.4. При відсутності складу дисциплінарного проступку Комісія приймає Рішення про закриття справи.

6.5. У випадках,  коли справа має особливо важливий  характер для  діяльності нотаріату взагалі, територіальна комісія може прийняти рішення про необхідність передачі справи на розгляд Вищої комісії. Вища комісія на підставі зазначеного рішення розглядає справу або дає відповідній територіальній комісії розпорядження розглянути справу самостійно.

6.6. Рішення  оголошуються в засіданні територіальної комісії і надсилаються Заявнику та  нотаріусу  у  письмовому  вигляді  не  пізніше  3-х робочих днів після цього.

6.7. Рішення територіальної комісії може бути оскаржено  до  Вищої комісії протягом 10-ти робочих днів з моменту його отримання.

6.8. Територіальна комісія може включити до  рішення  рекомендації нотаріусу щодо подальшого здійснення нотаріальної діяльності.

6.9. Територіальна комісія  приймає  рішення  простою  більшістю  голосів. Кожен член комісії має один голос.

6.10. Після закінчення зазначеного в п.6.7 терміну,  у  разі неподання  скарги  до  Вищої комісії,  рішення  Комісії підлягає оприлюдненню доступними їй засобами.  Рішення  територіальної комісії також  підлягає  оприлюдненню  у  разі  якщо воно розглянуто Вищою комісією у порядку оскарження та залишено у силі.

6.11. Дисциплінарне провадження приймається до розгляду Вищою комісією якщо:

 • рішення територіальної комісії  оскаржено   Заявником   чи   нотарусом протягом зазначеного в п.6.7 терміну;
 • за поданням територіальної комісії справу прийнято до розгляду Вищою комісією відповідно до п.6.5 Порядку.

6.12. Вища комісія здійснює розгляд  та  приймає  рішення відповідно до розділу 5 Порядку, норм Закону України “Про нотаріат”, Положення про Вищу кваліфікаційно-дисциплінарну комісію нотаріату та Правил професійної етики нотаріуса.

6.13. Якщо  протягом трьох  років  з  дня  накладання дисциплінарного стягнення до нотаріуса  не  буде застосовано нового дисциплінарного стягнення,  він вважається таким, що не піддавався дисциплінарному стягненню.

6.14. Відповідна комісія може після закінчення не менш як шести місяців  з  дня  накладання  стягнення  зняти  його достроково при бездоганній поведінці нотаріуса і сумлінному ставленні до виконання своїх обов’язків.