preloader

Що вас цікавить?

Положення про порядок та умови проведення конкурсу на зайняття вакантної посади нотаріуса (проект)

12.05.2005
Загальні новини /
Новини ЦППР

Проект  


Положення про порядок та умови проведення конкурсу на зайняття вакантної посади нотаріуса

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Це Положення визначає процедуру конкурсного відбору на заміщення вакантних посад нотаріусів.

2. Підставою для проведення конкурсу  є наявність вакантних посад нотаріусів в нотаріальних округах.

3. Метою конкурсу є забезпечення  права рівного доступу до нотаріальної професії, неупередженості та виявлення високого професійного рівня претендентів на вакантну посаду нотаріуса.

4. Конкурс на зайняття вакантної посади нотаріуса оголошується та проводиться Вищою кваліфікаційно-дисциплінарною комісією нотаріату (далі – Комісія) окремо по кожному нотаріальному округу.

5. До участі в засіданні Комісії  при проведенні конкурсу залучаються по одному представнику  від Головного управління юстиції Міністерства юстиції в Автономній Республіці Крим, обласного, Київського та Севастопольського міського управління юстиції, по нотаріальних округах якого проводиться конкурс, та від відповідної регіональної палати  нотаріусів.

6. Основними завданнями Комісії є:

визначення умов проведення конкурсу відповідно до чинного законодавства та цього Положення;

визначення переможця конкурсу за критеріями, встановленими цим Положенням;

7. Основними принципами діяльності  Комісії при проведенні конкурсу є:

додержання вимог чинного законодавства;

рівність усіх кандидатів перед Комісією;

обгрунтованість  прийнятих рішень;

незалежність членів Комісії.

8. До складу членів Комісії не може входити особа, яка має особисту або ділову зацікавленість щодо результатів конкурсу та визначення його переможця.

Члени Комісії не мають права:

вести поза межами засідань Комісії переговори з учасниками конкурсу;

мати майнові та немайнові стосунки з учасниками конкурсу.

УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ

9. Особи, які подали необхідні документи для участі у конкурсі, є кандидатами на зайняття вакантної посади нотаріуса (далі-кандидати).

Конкурс проводиться за наявності не менш як двох учасників.

10. До участі в конкурсі не  допускаються особи:

які досягли встановленого законодавством граничного віку перебування на посаді нотаріуса і рішення про продовження  права на  зайняття нотаріальною діяльністю у встановленому порядку не приймалося;

нотаріальна діяльність яких зупинена відповідно до вимог чинного законодавства;

в інших випадках, установлених законодавством.

11. Конкурс проводиться поетапно:

публікація оголошення Комісії про проведення конкурсу в пресі  або поширення його через інші засоби масової інформації;

прийом документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсі, та їх попередній розгляд на відповідність встановленим  вимогам;

проведення іспиту та відбір кандидатів.

ОГОЛОШЕННЯ ПРО КОНКУРС

12. Інформація про конкурс на заміщення вакантних посад, термін подання заяв для участі в ньому, професійні та кваліфікаційні вимоги до кандидатів, умови конкурсу підлягають оприлюдненню через   науково-практичний журнал Нотаріальної палати України “Нотаріат для Вас” чи  поширенню через інші засоби масової інформації не пізніше як  за місяць до проведення конкурсу.

13. В оголошенні про  проведення конкурсу повинні міститися такі відомості:

дата і місце проведення конкурсу;

перелік документів, які слід подавати на розгляд Комісії;

кінцевий термін прийому документів Комісією;

адреса Комісії, контактні телефони.

ПРИЙОМ ТА РОЗГЛЯД ДОКУМЕНТІВ НА УЧАСТЬ У КОНКУРСІ

14. Особи, які бажають брати участь у конкурсі, подають  на ім’я Голови Комісії такі документи:

заяву про участь у конкурсі за встановленою формою (додається);

 нотаріально засвідчені копії  свідоцтва про зайняття нотаріальною діяльністю та трудової книжки; 

документ про внесення плати за право брати участь у конкурсі.

Особи можуть подавати додаткову інформацію стосовно свого професійного рівня і репутації (копії документів про підвищення кваліфікації, присвоєння наукового ступеня або вченого звання, характеристики, рекомендації, публікації наукового характеру, реферати  тощо).

15. Документи, зазначені в пункті 14  цього Положення, подаються до Комісії не пізніше ніж за 10 днів до оголошеної  дати проведення конкурсу.

16. У разі невідповідності документів  вимогам чинного законодавства, цього Положення, а також у разі подання  до Комісії неповного пакету документів Голова Комісії приймає рішення про відмову  в реєстрації  особи як учасника конкурсу до усунення обставин, які цьому перешкоджають, про що такій особі  повідомляється з відповідним обґрунтуванням відмови  у триденний термін.

Рішення Голови Комісії про недопущення до конкурсу з причин, передбачених  у цьому пункті,   оскарженню не підлягає.

ПРОВЕДЕННЯ ІСПИТУ ТА ВІДБІР КАНДИДАТІВ

17. Мета проведення іспиту – об’єктивна оцінка знань і здібностей  кандидатів на заміщення вакантних посад нотаріусів.

18. Об’єктивність проведення іспиту забезпечується рівними умовами  (тривалість іспиту, зміст і кількість питань, підрахунок результатів  тощо) та відкритою інформацією про них, єдиними критеріями оцінки.

19. Проведення іспиту для кандидатів на заміщення вакантних посад нотаріусів передбачає перевірку та оцінку їх знань законодавства про нотаріат, а також цивільного, сімейного, земельного та інших галузей права.

20. Порядок проведення іспиту та перелік питань для перевірки знання законодавства затверджуються Головою Комісії.

21. Перелік питань має  публікуватися в науково-практичному журналі Нотаріальної палати України “Нотаріат для Вас” або інших засобах масової інформації та обов’язково надаватися для ознайомлення всім учасникам конкурсу при поданні ними документів для участі в конкурсі.

22. Екзаменаційні питання  затверджуються Головою  Комісії.

23. Процедура іспиту складається з трьох етапів:

організаційна підготовка до іспиту;

складання іспиту;

оцінювання і підбиття підсумків іспиту.

ОРГАНІЗАЦІЙНА ПІДГОТОВКА ДО ІСПИТУ

24. Організаційна підготовка до іспиту проводиться в день  проведення іспиту з усіма кандидатами на заміщення вакантних посад нотаріусів.

До початку іспиту Комісія інформує кандидатів про тривалість та процедуру складання іспиту,  відповідає на питання кандидатів щодо процедури іспиту.

Комісія має упевнитися, що всі кандидати зрозуміли умови іспиту, в іншому випадку вона повинна надати додаткові пояснення. Спірні питання, у разі їх виникнення, мають розв’язуватися  головою Комісії.

25. З кожним учасником конкурсу Комісія  проводить співбесіду.

ОРГАНІЗАЦІЙНА ПІДГОТОВКА ДО ІСПИТУ

26. Під час підготовки відповідей на запитання екзаменаційного білета мають бути присутніми не менше трьох членів Комісії.

27. Іспит складається одночасно для кандидатів на заміщення однієї вакантної посади. У разі невеликої кількості кандидатів  та за наявності відповідних умов, наявність яких вимагається цим Положенням, іспит може проводитися одночасно на заміщення кількох вакантних посад   в різних нотаріальних округах.

28. Приміщення для складання іспиту має відповідати умовам зручного розміщення, що унеможливлює спілкування кандидатів  поміж собою та забезпечує індивідуальну підготовку відповідей  на питання білета. Кандидати не можуть самостійно залишати приміщення, в якому складається іспит, до його закінчення.

29. Іспит складається письмово за екзаменаційними білетами, які пропонуються кандидату  за його вибором і розкриваються у присутності  кандидатів на заміщення вакантних посад нотаріусів під час складання іспиту.

30. Іспит складається державною мовою.

31. При підготовці відповідей на питання білета кандидат  повинен  здійснювати записи на аркушах зі штампом Комісії. Перед відповіддю обов’язково вказуються прізвище, ім’я та по батькові кандидата, номер білета та питання,  що в ньому зазначені.

Після підготовки відповідей  на аркуші проставляється підпис кандидата та дата складання спиту.

32. Загальний час для підготовки відповіді на екзаменаційний білет не повинен перевищувати 60 хвилин.

ОЦІНЮВАННЯ ТА ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ ІСПИТУ

33. Для оцінки знань кандидатів використовується п’ятибальна система.

П’ять балів виставляється кандидатам, які виявили глибокі знання чинного законодавства і успішно справилися із запитаннями на перевірку  знань.

Чотири бали виставляється кандидатам, які виявили повні знання чинного законодавства.

Три бали виставляється кандидатам, які виявили розуміння поставлених питань в обсязі, достатньому для здійснення нотаріальної діяльності.

Два бали виставляються кандидатам, які розуміють основні поняття чинного законодавства, але в процесі відповіді допустили значну кількість помилок.

Один бал виставляється кандидатам, які не відповіли на питання у встановлений строк.

34. По закінченні часу, відведеного для складання іспиту, проводиться перевірка відповідей та їх оцінювання. Оцінка проводиться всіма членами Комісії, які  приймають спільне рішення щодо оцінки відповіді  на кожне питання екзаменаційного білета. Оцінки виставляються на аркуші з відповідями кандидата.

35. Підбиття підсумків здійснюється шляхом додавання балів за кожне питання і занесення загальної суми балів  в екзаменаційну відомість, форма якої додається в додатку №  ___. З результатами іспиту кандидат ознайомлюється.

36. Аркуші з відповідями кандидата зберігаються разом з іншими матеріалами і документами Комісії протягом строків, встановлених чинним законодавством.

37. Конкурсна комісія на підставі розгляду поданих документів, результатів іспиту та співбесіди з кандидатами, які успішно склали іспит,  на своєму засіданні визначає переможця конкурсу.

378. Засідання Комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не  менше ніж 2/3 її складу.

39. Рішення  Комісії приймається більшістю голосів членів Комісії, які беруть участь в її засіданні. Голосування  проводиться  на закритому засіданні. Форма голосування обирається на розсуд Комісії.

40. Основними критеріями відбору переможця є  його досвід та кваліфікація. Комісією можуть бути враховані й інші критерії.

У разі коли два або більше учасників конкурсу, які претендують на зайняття вакантної посади нотаріуса, отримали рівну кількість балів  перевагу для затвердження на  вакантну посаду нотаріуса надається тим кандидатам, які вже затверджені на посаді нотаріуса в інших нотаріальних округах та особам, які працювали помічником нотаріуса не менше одного року  в нотаріуса цього нотаріального округу не раніше ніж за рік до проведення конкурсу.

 Якщо жоден з кандидатів не рекомендований Комісією для зайняття вакантної посади нотаріуса, оголошується повторний конкурс.

Рішення Комісії викладається в письмовій формі і повинно містити дату і місце його винесення, склад Комісії, питання, що розглядаються, мотиви прийнятого рішення, пропозиції щодо затвердження конкретного кандидата на вакантну посаду нотаріуса. Рішення підписується головуючим і членами Комісії, які брали участь в засіданні.

Член Комісії, який має окрему думку щодо рішення, може викласти її у письмовій формі. Цей документ приєднується до справи, але оголошенню не підлягає.

41. Засідання Комісії оформляється протоколом, який також підписується всіма присутніми на засіданні членами Комісії.

42. Копія рішення Комісії  в триденний строк надсилається (або видається) особі, щодо якої вирішувалося питання.

43. Рішення Комісії може бути оскаржене до суду особою, щодо якої воно ухвалене, протягом місяця з дня отримання його копії.