preloader

Що вас цікавить?

Методологія моніторингу процесу інституційної та організаційної розбудови Вищого антикорупційного суду

30.09.2019
Запобігання корупції /
Вищий антикорупційний суд

Методологія розроблена експертами ЦППР. 


Завантажити

1. Вступ

З 5 вересня 2019 року Вищий антикорупційний суд (ВАКС) розпочав здійснювати правосуддя у кримінальних провадженнях щодо корупційних та пов’язаних з корупцією злочинів, віднесених до його підсудності.

Задля належного виконання покладених на ВАКС завдань він повинен мати у своєму розпорядженні достатні для цього ресурси та володіти належною інституційною спроможністю. З огляду на те, що ВАКС є новоствореною інституцією і наразі перебуває на етапі становлення, а у подальшому відбуватиметься подальший розвиток функціональної спроможності цього суду, слід володіти повними, об’єктивними, достовірними даними щодо поточної ситуації із інституційною та організаційною розбудовою ВАКС, аби враховувати відповідний стан суду під час формування та реалізації антикорупційної політики в Україні, а також інформувати суспільство щодо діяльності ВАКС, зокрема, за інституційним та організаційним аспектами.

Метою проведення моніторингу є збір та аналіз відомостей, формулювання за їх результатами об’єктивних висновків та рекомендацій щодо забезпечення належної інституційної та організаційної розбудови ВАКС, аби цей суд мав належну функціональну спроможність для здійснення правосуддя у кримінальних провадженнях щодо корупційних та пов’язаних з корупцією злочинів, а також виконання інших завдань, покладених на нього згідно із законом.

Моніторинг здійснюватимуть суб’єкти моніторингу – незалежні експерти.

Ця Методологія розроблена з урахуванням положень Конституції України, Кримінального процесуального кодексу, законів «Про судоустрій і статус суддів», «Про Вищий антикорупційний суд», «Про державну службу», «Про запобігання корупції» та ін. Методологію було розроблено з урахуванням положень законодавства станом на 1 жовтня 2019 року.

 

2. Загальні засади моніторингу процесу інституційної та організаційної розбудови Вищого антикорупційного суду

Загальними засадами (принципами) моніторингу є:

невтручання – проведення моніторингу виключає будь-яке втручання або інший вплив на суддів ВАКС та апарат суду;

неупередженість –  суб’єкти моніторингу не мають стосовно суду, його керівництва та посадових осіб апарату упередженості, яка б могла суттєво підірвати довіру до дотримання цієї методології, процедури моніторингу й отриманих результатів;

об’єктивність і повнота – суб’єкти моніторингу підходять до проведення моніторингу комплексно та забезпечують вивчення окреслених у цій методології аспектів таким чином, аби уникнути однобічного чи неповного аналізу, який призведе до хибних висновків та нерелевантних рекомендацій;

прозорість – моніторинг здійснюється за заздалегідь оприлюдненою методологією, що має визначені аспекти аналізу;

професійність – суб’єкти моніторингу належно ознайомлені із нормативно-правовими актами, якими регулюється діяльність ВАКС, основними засадами діяльності цього суду, мають належні аналітичні здібності та достатньо ерудовані для того, аби оцінювати інституційну розбудову ВАКС та широке коло пов’язаних з цим аспектів.

 

3. Джерела отримання інформації та етапи моніторингу

При проведенні моніторингу експерт може використовувати, серед іншого, наступні джерела інформації:

 • нормативно-правові акти, якими регулюється діяльність ВАКС;
 • інтерв’ю з суддями ВАКС, керівництвом та іншими працівниками апарату ВАКС стосовно практики діяльності цього суду, інституційного та організаційного розвитку ВАКС;
 • анкетування, опитування суддів, працівників апарату ВАКС щодо аспектів діяльності цього суду, визначених у розділі 4 цієї Методології;
 • аналітичні звіти щодо стану корупції в Україні або в окремих сферах суспільного життя;
 • інформація, надана у відповідь на запити чи звернення щодо аспектів діяльності ВАКС, визначених у розділі 4 цієї Методології.

Цей перелік не є вичерпним, а лише окреслює ту інформацію, яка може бути найбільш вживаною і, як правило, може принести найбільшу користь під час проведення моніторингу. Водночас, з огляду на різні можливості отримання певної інформації, якість інформації та інші чинники, експерт може використовувати й іншу інформацію з різних джерел, однак, з дотриманням принципів моніторингу, визначених у розділі 2.

Проведення моніторингу включає такі етапи:

 • визначення аспектів інституційної та організаційної розбудови ВАКС, за якими проводиться моніторинг;
 • збір відомостей для аналітичного огляду (desk review) поточного стану справ, першочергової ідентифікації проблем та потреб в аспекті інституційної та організаційної розбудови ВАКС;
 • проведення аналітичного огляду отриманих документів, нормативно-правових актів та інших матеріалів щодо поточного стану діяльності ВАКС, його інституційної та організаційної спроможності, формулювання попередніх результатів аналітичного огляду;
 • проведення напівструктурованих інтерв’ю з працівниками апарату ВАКС, іншими особами, які володіють об’єктивною інформацією стосовно діяльності ВАКС щодо стану інституційної та організаційної розбудови ВАКС, наявних проблем і потреб за цими аспектами;
 • проведення опитування та/або анкетування суддів ВАКС щодо наявності проблем організаційного характеру в діяльності суду, а також щодо потреб за цим аспектом;
 • опрацювання отриманої інформації, її узагальнення та аналіз у поєднанні з попередніми результатами аналітичного огляду, проведення за потреби додаткового аналітичного огляду релевантних документів чи матеріалів;
 • формулювання висновків та рекомендацій;
 • направлення звіту за результатами моніторингу зі сформульованими висновками та рекомендаціями усім стейкхолдерам.

Серед стейкхолдерів, для яких результати моніторингу можуть бути корисними, слід відзначити сам ВАКС, а також Верховний Суд, Вищу раду правосуддя, Державну судову адміністрацію, Службу судової охорони, Національне агентство з питань запобігання корупції, Національне агентство з питань державної служби, Комітет ВР з питань антикорупційної політики, громадські організації тощо.

 

4. Аспекти інституційної та організаційної розбудови Вищого антикорупційного суду, за якими проводиться моніторинг

Цей моніторинг проводиться щодо наступних аспектів діяльності ВАКС та його апарату:

4.1. Заходи щодо створення ВАКС:

 • призначення т.в.о. керівника апарату ВАКС і, згодом, керівника апарату ВАКС (ч. 5 ст. 147 Закону «Про судоустрій і статус суддів»; ч. 4 ст. 155 Закону «Про судоустрій і статус суддів»);
 • реєстрація новоутвореного суду як юридичної особи (ч. 5 ст. 147 Закону «Про судоустрій і статус суддів»);
 • здійснення заходів щодо початку роботи ВАКС.

4.2. Підвищення кваліфікації суддів ВАКС:

 • стан створення для суддів ВАКС належних умов для задоволення індивідуальних потреб в особистому професійному зростанні, підвищення рівня професійної компетентності з питань судочинства у сфері протидії та боротьби з корупцією, новітніх міжнародних антикорупційних стандартів і світових практик у сфері протидії та боротьби з корупцією; обсяг, зміст та ефективність таких заходів (ч. 1 ст. 12 Закону «Про Вищий антикорупційний суд»);
 • стан проходження суддями ВАКС обов’язкового щорічного підвищення кваліфікації з питань судочинства у сфері протидії та боротьби з корупцією; обсяг, зміст та ефективність такого підвищення кваліфікації (ч. 2 ст. 12 Закону «Про Вищий антикорупційний суд»);
 • стан залучення представників міжнародних організацій, іноземних навчальних закладів до навчання суддів ВАКС (ч. 3 ст. 12 Закону «Про Вищий антикорупційний суд»);
 • участь суддів ВАКС в обов’язкових та/або вибіркових тренінгах, які проводяться Національною школою суддів з урахуванням досвіду, спеціалізації суддів, з урахуванням індивідуальних потреб суддів ВАКС (ч. 3 ст. 89 Закону «Про судоустрій і статус суддів»).

4.3. Стан проведення регулярного оцінювання суддів ВАКС (у випадку визначення Вищою кваліфікаційною комісією суддів порядку та методології оцінювання, самооцінювання суддів):

 • стан регулярного оцінювання суддів ВАКС викладачами (тренерами) Національної школи суддів (п. 1 ч. 2 ст. 90 Закону «Про судоустрій і статус суддів»);
 • стан регулярного оцінювання суддів ВАКС іншими суддями ВАКС (п. 2 ч. 2 ст. 90 Закону «Про судоустрій і статус суддів»);
 • стан регулярного самооцінювання суддями ВАКС (п. 3 ч. 2 ст. 90 Закону «Про судоустрій і статус суддів»).

4.4. Загальний стан діяльності апарату ВАКС:

 • регулювання діяльності апарату ВАКС, у т.ч. аналіз Тимчасового положення про апарат Вищого антикорупційного суду; Положення про апарат Вищого антикорупційного суду; інших нормативно-правових актів (ч. 2 ст. 155 Закону «Про судоустрій і статус суддів»);
 • аналіз структури і штату апарату ВАКС (ч. 7, 8 ст. 155 Закону «Про судоустрій і статус суддів»);
 • укомплектованість апарату ВАКС  (ч. 7 ст. 155 Закону «Про судоустрій і статус суддів»);
 • порядок відбору й укомплектованість посад помічників суддів, їхня професійність (ст. 157 Закону «Про судоустрій і статус суддів»);
 • стан здійснення управління персоналом у ВАКС, діяльність конкурсної та дисциплінарної комісій (ч. 5, 6 ст. 155 Закону «Про судоустрій і статус суддів»);
 • наявність і стан функціонування самостійного структурного підрозділу апарату ВАКС, який здійснює забезпечення роботи Апеляційної палати ВАКС (ч. 2 ст. 16 Закону «Про Вищий антикорупційний суд»);
 • стан реалізації повноважень, покладених на апарат ВАКС згідно з відповідним Положенням (ч. 1, 2 ст. 155 Закону «Про судоустрій і статус суддів»).

4.5. Розміщення і матеріально-технічне забезпечення ВАКС:

 • наявність і стан приміщень, у яких розміщено ВАКС (ст. 15 Закону «Про Вищий антикорупційний суд»);
 • наявність і стан окремого приміщення Апеляційної палати ВАКС (ч. 2 ст. 15 Закону «Про Вищий антикорупційний суд»);
 • наявність і належна кількість технічних засобів для здійснення фіксації перебігу судового розгляду при розгляді справ у порядку, визначеному законом (п. 21 Перехідних положень КПК);
 • наявність спеціально обладнаних приміщень суду (зали засідань та нарадчі кімнати) для проведення судових засідань, їхня придатність для розміщення сторін та інших учасників судового процесу, за яких останні можуть реалізовувати надані їм процесуальні права і виконувати процесуальні обов’язки (ч. 8 ст. 11 Закону «Про судоустрій і статус суддів»);
 • стан забезпечення суддів окремими кабінетами, робочими місцями та необхідними для роботи засобами (ч. 2 ст. 139 Закону «Про судоустрій і статус суддів»);
 • обладнання суду технічними засобами проведення дистанційного провадження в режимі відеоконференції (ч. 7 ст. 11 Закону «Про судоустрій і статус суддів»);
 • наявність і достатність секретних кімнат в усіх будівлях суду, де вони потрібні (ст. 20 Закону «Про державну таємницю»);
 • відповідність кімнат для тримання ув’язнених вимогам законодавства (Інструкція з організації конвоювання та тримання в судах обвинувачених (підсудних), засуджених за вимогою судів);
 • наявність у залах судових засідань загороджень із скла чи органічного скла, які відокремлюють підсудних від складу суду і присутніх громадян.

4.6. Фінансування діяльності ВАКС і апарату суду:

 • обсяг фінансування діяльності ВАКС та достатність такого фінансування (ст. 146, 148, 149 Закону «Про судоустрій і статус суддів»);
 • повнота і своєчасність фінансування суду (ст. 146, 148, 149 Закону «Про судоустрій і статус суддів»);
 • розмір оплати праці суддів ВАКС (ст. 135 Закону «Про судоустрій і статус суддів»);
 • розмір оплати праці працівників апарату суду (ст. 150 Закону «Про судоустрій і статус суддів»).

4.7. Заходи із запобігання та виявлення корупції у ВАКС:

 • стан діяльності уповноваженого підрозділу (особи) з питань запобігання та виявлення корупції та стан виконання покладених на нього завдань;
 • стан проведення оцінки корупційних ризиків у ВАКС  (ст. 19 Закону «Про запобігання корупції»);
 • стан підготовки, погодження, виконання, моніторингу та оцінки результативності виконання антикорупційної програми ВАКС (ст. 19 Закону «Про запобігання корупції»);
 • стан виконання інших заходів, передбачених Законом «Про запобігання корупції»;
 • стан здійснення моніторингу доброчесності суддів ВАКС (ст. 11 Закону «Про Вищий антикорупційний суд»).

4.8. Порядок одержання та перевірки справ і матеріалів, а також їх розподілу між суддями:

 • стан функціонування автоматизованої системи документообігу суду, Єдиної судової інформаційної (автоматизованої) системи (у випадку її запровадження) (ч. 3, 4, 6-10 ст. 15 Закону «Про судоустрій і статус суддів»; п. 47 Розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону «Про судоустрій і статус суддів»; ст. 35 КПК України);
 • дотримання порядку одержання та перевірки справ і матеріалів канцелярією суду;
 • дотримання порядку передачі справ до ВАКС за підсудністю з інших судів відповідно до роз’яснення Верховного Суду – на підставі ухвали суду.

4.9. Стан забезпечення безпеки ВАКС:

 • стан оснащення приміщень ВАКС сучасними засобами безпеки, що гарантують особисту безпеку суддів, збереження документації ВАКС, недопущення незаконного проникнення до приміщень ВАКС (ч. 6 ст. 10 Закону «Про Вищий антикорупційний суд»);
 • діяльність Служби судової охорони із забезпечення охорони ВАКС, приміщень суду, забезпечення дотримання громадського порядку в суді (ст. 160-162 Закону «Про судоустрій і статус суддів»);
 • дотримання встановлених законодавством вимог щодо пожежної безпеки.

4.10. Гарантії безпеки суддів ВАКС:

 • стан надання суддям ВАКС цілодобової охорони (ч. 2 ст. 10 Закону «Про Вищий антикорупційний суд»);
 • стан надання членам сім’ї судді ВАКС цілодобової охорони у випадках наявності такої потреби та наявності відповідних заяв суддів (ч. 2 ст. 10 Закону «Про Вищий антикорупційний суд»);
 • стан оснащення житла суддів ВАКС охоронною сигналізацією та кнопками тривожної сигналізації (ч. 3 ст. 10 Закону «Про Вищий антикорупційний суд»);
 • стан забезпечення охорони судді ВАКС та членів його/її сім’ї Службою судової охорони (ч. 4 ст. 10 Закону «Про Вищий антикорупційний суд»);
 • стан забезпечення охорони житла суддів ВАКС Службою судової охорони за наявності відповідної заяви судді (ч. 2 ст. 10 Закону «Про Вищий антикорупційний суд»);
 • стан забезпечення тимчасового розміщення суддів ВАКС, членів їх сімей у місцях, що гарантують їхню безпеку, за наявності загрози життю чи здоров’ю відповідним особам (ч. 5 ст. 10 Закону «Про Вищий антикорупційний суд»).

4.11. Стан діяльності Служби судових розпорядників у ВАКС (ст. 159 Закону «Про судоустрій і статус суддів»).

4.12. Забезпечення суддів ВАКС житлом:

 • стан забезпечення суддям ВАКС, не забезпеченим житлом, службовим житлом на час перебування на посаді (ч. 1 ст. 13 Закону «Про Вищий антикорупційний суд»);
 • наявність або відсутність випадків виключення житлових приміщень, наданих суддям ВАКС, з числа службових та їх відчуження (ч. 2 ст. 13 Закону «Про Вищий антикорупційний суд»).

4.13. Дисциплінарна практика Вищої ради правосуддя (ВРП) щодо суддів ВАКС та притягнення суддів ВАКС до кримінальної відповідальності:

 • кількість скарг, поданих до ВРП щодо суддів ВАКС, та оцінка їх змісту (ст. 107 Закону «Про судоустрій і статус суддів»);
 • строки і результати їх розгляду (ст. 42-54 Закону «Про Вищу раду правосуддя»);
 • кількість суддів ВАКС, притягнутих до дисциплінарної відповідальності, підстави та накладені стягнення (ст. 106, 109, 111 Закону «Про судоустрій і статус суддів»);
 • кількість суддів ВАКС, притягнутих до кримінальної відповідальності, підстави (зокрема, ст. 375 КК України) та накладені покарання.

4.14. Втручання у здійснення правосуддя суддями ВАКС:

 • кількість випадків повідомлення суддями ВАКС про втручання в їхню діяльність (ч. 4 ст. 48, п. 9 ч. 7 ст. 56 Закону «Про судоустрій і статус суддів»);
 • заходи реагування на ці повідомлення з боку ВРП (п. 9 ч. 1 ст. 3, п. 1 ч. 1 ст. 73 Закону «Про Вищу раду правосуддя»);
 • кількість кримінальних проваджень, відкритих за фактами втручання в діяльність суддів ВАКС, та їхні результати.

5. Звіт за результатами моніторингу

За результатами моніторингу готується фінальний комплексний аналітичний звіт, у якому зазначається, зокрема:

 • список осіб, які здійснювали моніторинг, їхні посади та назви організацій;
 • період, який був охоплений моніторингом, а також дата підготовки звіту;
 • методологія, використані джерела інформації, застосовані методи дослідження;
 • описова та аналітична частини за кожним із аспектів діяльності ВАКС, охоплених моніторингом;
 • висновки щодо стану інституційної та організаційної розбудови ВАКС;
 • рекомендації щодо усунення виявлених проблем та/або щодо подальших кроків за напрямами інституційної та організаційної розбудови ВАКС, спрямовані як самому суду, так й іншим стейкхолдерам.

Відомості, які були отримані під час проведення моніторингу, можуть також бути включені до звіту як додатки (наприклад, як додатки видається доцільним включити анкети для суддів ВАКС, орієнтовний список питань для інтерв’ю, знеособлений список респондентів у інтерв’ю, окремі статистичні та інші дані тощо).

Під час підготовки звіту можуть бути проведені обговорення, консультації щодо самого звіту, його змісту, попередніх висновків та рекомендацій.

Після підготовки зазначеного звіту його слід оприлюднити, а також направити:

 • до ВАКС;
 • до Вищої ради правосуддя;
 • до Верховного суду;
 • до Державної судової адміністрації;
 • до Національної школи суддів;
 • до Національного агентства з питань запобігання корупції;
 • до Верховної Ради України, зокрема, Комітету ВР з питань антикорупційної політики, Комітету ВР з питань правової політики;
 • до інших організацій, установ чи інституцій, які можуть бути зацікавлені у такій інформації (їх перелік може включати, зокрема, інші державні органи, громадські організації та об’єднання, міжнародні організації тощо).

Крім того, висновки за результатами проведеного аналізу, які на думку експерта можуть мати важливе суспільне значення, варто поширювати через ЗМІ та соціальні мережі, аби якомога більш широке коло осіб були обізнані, зокрема, про специфіку корупційних ризиків в окремих сферах суспільного життя.

 

Додаток 1. Основні кількісні показники, щодо яких здійснюється аналіз інституційної та організаційної розбудови Вищого антикорупційного суду

1. Кількість тренінгів та інших навчальних заходів, які спрямовані на створення належних умов для задоволення індивідуальних потреб в особистому професійному зростанні, підвищення рівня професійної компетентності з питань судочинства у сфері протидії та боротьби з корупцією, новітніх міжнародних антикорупційних стандартів і світових практик у сфері протидії та боротьби з корупцією.

2. Кількість суддів, які взяли участь у тренінгах та заходах, зазначених у п. 1 цього додатку.

3. Кількість академічних годин у межах щорічного обов’язкового підвищення кваліфікації суддів ВАКС.

4. Кількість іноземних експертів, тренерів, інших фахівців, залучених до проведення навчальних заходів та тренінгів для суддів ВАКС.

5. Кількість обов’язкових та/або вибіркових тренінгах, які проведені Національною школою суддів за участі суддів ВАКС з урахуванням досвіду, спеціалізації суддів, з урахуванням індивідуальних потреб суддів ВАКС.

6. Кількість суддів, які взяли участь в тренінгах, зазначених у п. 5 цього додатку.

7. Штатна чисельність апарату ВАКС.

8. Штатна чисельність самостійного структурного підрозділу апарату ВАКС, який здійснює забезпечення роботи Апеляційної палати ВАКС.

9. Фактична чисельність апарату ВАКС.

10. Фактична чисельність самостійного структурного підрозділу апарату ВАКС, який здійснює забезпечення роботи Апеляційної палати ВАКС.

11. Загальна кількість помічників суддів ВАКС.

12. Середня кількість помічників для одного судді ВАКС.

13. Кількість проведених конкурсних відборів на посади в апараті ВАКС.

14. Кількість осіб, призначених за результатами конкурсних відборів на посади в апараті ВАКС.

15. Кількість працівників апарату ВАКС, притягнутих до дисциплінарної відповідальності (у т.ч. в розрізі накладених дисциплінарних стягнень).

16. Кількість залів судових засідань, у т.ч. у кожній з окремих будівель ВАКС.

17. Середня кількість судових засідань, які проводяться в кожній залі судових засідань ВАКС.

18. Середня кількість осіб, які можуть бути розміщені в кожній залі судових засідань ВАКС.

19. Кількість кабінетів для суддів ВАКС.

20. Кількість робочих місць у приміщеннях ВАКС.

21. Кількість залів судових засідань, в яких наявна технічна можливість проводити відеоконференцію.

22. Кількість залів судових засідань, інших приміщень, для роботи з відомостями, що становлять державну таємницю.

23. Кількість камер для тримання осіб під вартою у приміщеннях ВАКС.

24. Кількість осіб, які можуть бути розміщені в камерах у приміщеннях ВАКС.

25. Загальна площа усіх камер у приміщеннях ВАКС.

26. Кількість залів судових засідань, в яких наявні загородження зі скла чи органічного скла, які відокремлюють підсудних від складу суду і присутніх громадян.

27. Загальний обсяг фінансування ВАКС відповідно до Державного бюджету України.

28. Фактичний обсяг фінансування ВАКС.

29. Обсяг фінансування ВАКС, визначений у відповідному бюджетному запиті.

30. Кількість виконаних, частково виконаних, невиконаних заходів, передбачених Антикорупційною програмою ВАКС.

31. Кількість проведених повних перевірок декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поданих суддями ВАКС.

32. Кількість моніторингів способу життя суддів ВАКС,

33. Кількість процесуальних документів, отриманих ВАКС, зокрема, к-сть отриманих клопотань, скарг, обвинувальних актів.

34. Кількість працівників Служби судової охорони, які виконують покладені на них завдання у ВАКС.

35. Кількість працівників Служби судових розпорядників,, які виконують покладені на них завдання у ВАКС.

36. Кількість об’єктів службового житла, виділених суддям ВАКС.

37. Кількість дисциплінарних скарг на суддів ВАКС, які надійшли на розгляд Вищої ради правосуддя.

38. Середня тривалість попередньої перевірки дисциплінарної скарги, дисциплінарного провадження щодо судді ВАКС у Вищій раді правосуддя.

39. Кількість суддів ВАКС, притягнутих до дисциплінарної відповідальності, у т.ч. в розрізі накладених стягнень та результатів оскарження відповідних рішень.

40. Кількість суддів ВАКС, притягнутих до кримінальної відповідальності, у т.ч. в розрізі статей КК України.

41. Кількість повідомлень суддів ВАКС про втручання у здійснення ними правосуддя.

42. Кількість вжитих Вищою радою правосуддя заходів реагування на повідомлення суддів ВАКС про втручання у здійснення ними правосуддя.

43. Кількість кримінальних проваджень, відкритих за фактами втручання в діяльність суддів ВАКС, у т.ч. у розрізі результатів цих кримінальних проваджень.