preloader

Що вас цікавить?

2.3.7. Запобігання корупції в приватному секторі

27.03.2017
Запобігання корупції /
Антикорупційна експертиза

2.3.7. Запобігання корупції в приватному секторі

Відповідність законодавства щодо запобігання корупції в приватному секторі міжнародним стандартам

Процедури запобігання корупції у приватному секторі вперше запроваджені в Україні з прийняттям Закону «Про запобігання корупції» у 2014 р, де на основі міжнародних стандартів було визначено базові поняття і принципи превенції корупційних діянь в недержавній сфері.

Питанню запобігання корупції у приватному секторі присвячено Розділ Х Закону, де визначені загальні засади запобігання корупції у діяльності юридичних осіб, охарактеризовано створення антикорупційних програм та вимоги до них, визначено правовий статус особи, відповідальної за виконання антикорупційної програми (далі – Уповноважений).

Законом «Про запобігання корупції» передбачено базові складові системи запобігання корупції у приватному секторі. Серед них:

1) юридичні особи забезпечують розробку та реалізують антикорупційні заходи;

2) посадові особи або засновники юридичної особи забезпечують регулярну оцінку корупційних ризиків і здійснюють відповідні антикорупційні заходи;

3) юридичними особами може розроблятися антикорупційна програма (комплекс правил, стандартів і процедур щодо виявлення, протидії та запобігання корупції у діяльності юридичної особи);

4) співробітники юридичних осіб, де прийнята антикорупційна програма, зобов’язані дотримуватися встановлених стандартів доброчесності та антикорупційних обмежень;

5) антикорупційні програми юридичних осіб можуть включати:

– сферу застосування та коло осіб, на які поширюються її положення;

– вичерпний перелік та опис антикорупційних заходів, стандартів, процедур та порядок їх виконання;

– норми професійної етики працівників;

– права і обов’язки працівників та засновників юридичної особи стосовно запобігання корупції;

– права і обов’язки Уповноваженого як посадової особи, відповідальної за запобігання корупції, та підпорядкованих йому працівників;

– порядок регулярного звітування Уповноваженого перед засновниками юридичної особи; порядок здійснення належного нагляду, контролю та моніторингу за дотриманням антикорупційної програми;

– умови конфіденційності інформування Уповноваженого працівниками про факти підбурення їх до вчинення корупційного правопорушення або про вчинені іншими працівниками чи особами корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень;

– процедури захисту працівників, які повідомили інформацію про корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення;

– процедуру інформування Уповноваженого працівниками про виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів, а також порядок врегулювання виявленого конфлікту інтересів;

– порядок проведення індивідуального консультування Уповноваженим працівників юридичної особи з питань застосування антикорупційних стандартів та процедур;

– порядок проведення періодичного підвищення кваліфікації працівників у сфері запобігання корупції;

– застосування заходів дисциплінарної відповідальності до працівників, які порушують положення антикорупційної програми;

– порядок вжиття заходів реагування щодо виявлених фактів корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень;

– порядок внесення змін до антикорупційної програми тощо;

6) керівник юридичної особи, де затверджена антикорупційна програма, визначає серед співробітників Уповноважену особу з антикорупційних питань, яка відповідає за реалізацію цієї програми.

2 березня 2017 р. НАЗК своїм рішенням затвердило Типову антикорупційну програму юридичної особи[1]. Типова антикорупційна програма юридичної особи розроблялася спільно з представниками експертного середовища та ПРООН.

Як зазначило керівництво НАЗК[2], її імплементація дозволить удосконалити комплаєнс-політику юридичних осіб, спрямовану на запобігання та попередження вчинення їх працівниками корупційних чи пов’язаних з корупцією правопорушень, а також на забезпечення відповідності діяльності юридичної особи вимогам антикорупційного законодавства.

Крім того, запровадження антикорупційних програм юридичними особами на основі Типової програми дозволить впровадити систему комплаєнс-контролю за дотриманням їх працівниками нормативно-правових актів, внутрішніх процедур і правил у сфері антикорупційної діяльності.

Практика застосування заходів із запобігання корупції в приватному секторі, у т.ч. кодексів поведінки, антикорупційних програм, внутрішнього контролю, створення умов для повідомлень

про правопорушення та захисту викривачів

Станом на сьогодні в Україні ще не напрацьовано стійких антикорупційних комплаєнс-практик. З часом ці процедури наберуть все більшої популярності в бізнес-середовищі, що в майбутньому дасть неабиякий вплив на зниження корупційних складових у діяльності представників приватного сектору економіки України.

Проте на сьогодні можна констатувати певний інтерес[3] вітчизняних компаній до запровадження стандарту ISO 37001[4], що передбачає стандартизацію антикорупційних заходів у компаніях. В листопаді 2016 р. проведено першу міжнародну конференцію про шляхи боротьби з корупцією в приватному секторі під назвою «Антикорупційний комплаєнс в бізнесі: міжнародний досвід та українська практика».

На конференції модератором був Президент Американської Торгової Палати в Україні (АСС) А. Гундер, а ключовими спікерами – член НАЗК О. Скопич та представники провідних компанії України. Серед компаній, що працюють над запровадженням комплаєнс-практик: Baker&MacKenzie, DLA Piper, KPMG Ukraine, DTEK, CMS Cameron McKenna, «Київстар», «Ідея Банк», EPAP Україна, «U-control».

Зрештою, це перший великий публічний захід, що організовувався Професійною асоціацією корпоративного управління (ПАКУ). Між тим, ПАКУ проводить корпоративні тренінги з впровадження стандарту ISO 37001, а також приділяє час іншим аспектам впровадження в компаніях антикорупційних програм та їх окремих елементів.

З 2014 р. за ініціативою Європейського банку реконструкції та розвитку в Україні запроваджено інститут бізнес-омбудсмена, основним завданням якого є сприяння боротьбі з корупцією та підвищення інвестиційної привабливості України, а також забезпечення більшої прозорості ведення бізнесу.

Постановою КМ від 26 листопада 2014 р. №691 затверджено Положення про Раду бізнес-омбудсмена[5]. Цей консультативно-дорадчий орган при Уряді в своїй діяльності керується законодавством України, а також Меморандумом про взаєморозуміння щодо підтримання української антикорупційної ініціативи від 12 травня 2014 р.[6]

ВИСНОВКИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ.

1. Запобігання корупції у приватному секторі крок за кроком стає все більш розповсюдженим не тільки серед підприємств з державною часткою у статутному капіталі, але й популяризується серед представників бізнес-середовища. В Законі «Про запобігання корупції» запобіганню корупції у приватному секторі приділено розділ, де чітко встановлюється можливість запровадження антикорупційної програми, її структура та обов’язки відповідальної особи за реалізацію антикорупційної програми.

В Україні функціонує інституція бізнес-омбудсмена, який виконує покладені на нього функції та сприяє реалізації антикорупційних процесів у бізнес-середовищі.

Проте, в цілому запобігання корупції у приватному секторі на сьогодні знаходиться у зародковому стані. Наразі не можна ідентифікувати бодай якісь репрезентативні результати запровадження вищезгаданих принципів та норм.

2. В подальшому необхідно:

1) прийняти Закон «Про бізнес-омбудсмена» і забезпечити розвиток інституту бізнес-омбудсмена, залучаючи цей орган до вирішення поточних для представників бізнесу проблем, які безпосередньо пов’язані з корупцією;

2) сформувати «порядок денний» антикорупційного комплаєнсу для представників вітчизняного бізнесу;

3) завершити реалізацію передбачених Державною програмою щодо реалізації державної антикорупційної політики в України (Антикорупціої стратегії) на 2015–2017 роки заходів в частині запобігання корупції в приватному секторі.


[1] Див. новина на веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції. – Режим доступу: https://nazk.gov.ua/news/nacionalne-agentstvo-zatverdylo-typovu-antykorupciynu-programu-yurydychnoyi-osoby

[2] Там само.

[3] Див. новина з міжнародної конференції про шляхи боротьби з корупцією в приватному секторі: «Антикорупційний комплаєнс в бізнесі: міжнародний досвід та українська практика». – К. – 15.11.2016. – Режим доступу: http://platforma-msb.org/yak-vyglyadaye-borotba-z-koruptsiyeyu-u-pryvatnomu-sektori/

[4] ISO 37001:2016. Anti-bribery management systems. Requirements with guidance for use. – Режим доступу: https://www.iso.org/standard/65034.html

[5] Постанова КМ від 26.11.2014 №691 «Про утворення Ради бізнес-омбудсмена». – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/691-2014-%D0%BF

[6] Memorandum of Understanding for the Ukrainian Anti-Corruption Initiative. – May 12, 2014 – Режим доступу: http://www.ebrd.com/downloads/news/mou-ukraine-aci.pdf