preloader

Що вас цікавить?

Відмінності органу професійного самоврядування від громадської організації

22.03.2019
Професійне самоврядування

Експерт ЦППР Дмитро Український дослідив, чим органи професійного самоврядування відрізняються від громадських організацій. 


Експерт ЦППР Дмитро Український дослідив, чим органи професійного самоврядування відрізняються від громадських організацій. 

Завантажити

Ознака

Орган професійного самоврядування

(палата, орден, колегія)

Громадська організація, яка створена за професійною ознакою

(асоціація, спілка і т. ін.)

Саморегулівна організація

(громадське об’єднання)

Правовий статус

Юридична особа публічного права

Юридична особа приватного права

Юридична особа приватного права

Підстава створення

Закон[i].

Рішення засновників.

Рішення засновників. Право на виконання делегованих функцій отримується в порядку, визначеному законодавством.

Правоздатність

Загальні повноваження та процедури прийняття рішень визначені законами. Підзаконні акти, в т.ч. Статут та інші акти органу професійного самоврядування, лише деталізують діяльність у встановлених межах. Діяльність, що не передбачена законами, заборонена.

В кожній професії може існувати лише один ОПС.

Повноваження та процедури прийняття рішень визначені у Статуті організації, який затверджується та змінюється її членами. Організація може здійснювати будь-яку діяльність, що не заборонена законодавством.

Кількість не обмежена.

Основні повноваження та процедури прийняття рішень визначені у Статуті організації, який затверджується та змінюється її членами.

Вимоги  щодо умов та порядку здійснення функцій, делегованих державою, обмеження в діяльності визначаються в законодавсті. Держава одночасно може надавати статус  СРО декільком професійним громадським об’єднанням.

Членство та право на участь в органах управління

Членом є лише діючий представник професії. Членство, а відповідно і право обирати та бути обраним до керівних органів органу професійного самоврядування набувається автоматично на підставі отримання дозволу на здійснення професійної діяльності. Орган самоврядування не може створювати перешкод для набуття членства. Припинення професійної діяльності призводить до припинення членства.

Примітка: світова практика в окремих випадках передбачає, що членство в органі самоврядування набувається представником професії добровільно на підставі заяви, але припинення зайняття професійною діяльністю завжди призводить до припинення членства.

Членство відкрите – набувається та припиняється на підставі заяви особи або в інших випадках, які передбачені статутом організації. Рішення про набуття членства приймається уповноваженим органом організації.  Вимоги до членів організації, обсяг їх прав і обов’язків встановлюються виключно статутом.

Членами можуть бути лише представники професії (учасники ринку). Допускається членство осіб, які мають безпосереднє відношення до професійної діяльності. В більшості випадків забороняється одночасне членство в двох і більше СРО.

Рішення про набуття членства приймається уповноваженим органом СРО.

Законодавством може встановлюватись обов’язок членства в СРО.

Коло осіб, на яких поширюються рішення

Рішення обов’язкові для всіх представників професії. У визначених законом випадках рішення обов’язкові для органів державної влади та місцевого самоврядування

Визначається статутом організації, але не може бути ширшим за членів організації.

За загальним правилом члени організації. Законодавством у випадку відсутності вимоги щодо обов’язкового членства може встановлюватись обов’язок виконання рішень СРО особами, які не є членами СРО.

Виконання делегованих державою повноважень

Здійснюється на підставі закону та в межах, які ним визначені.

Може бути тимчасово делеговано на підставі адміністративного договору, що укладається у випадках, які передбачені законодавством.

Здійснюється в межах, встановлених законодавством, на підставі відповідних рішень центральних органів виконавчої влади.

Відповідальність членів

Передбачена законом у межах, які встановлені Конституцією України

Визначається самою організацією в межах, які встановлені Статутом та цивільним законодавством.

Визначається самою організацією в межах, які встановлені Статутом та спеціальним законодавством.

Фінансування

Джерела визначаються законодавством.

Примітка: як правило базовим джерелом є загальнообов’язковий професійний збір, розміри якого визначаються представниками професії.

За рахунок джерел, які передбачені статутом організації.

За рахунок джерел, які передбачені статутом організації. За загальним правилом СРО є неприбутковими організаціями.

Реорганізація та ліквідація

На підставі закону.

На підставі рішення членів або суду.

На підставі рішення членів або суду.

Втрата організацією статусу саморегулівної встановлюється законодавством та відбувається на підставі рішення уповноваженого органу влади.


[i] Тут і далі термін «закон» використовується в буквальному значенні – це нормативний акт, який приймається Верховною Радою України і має назву закон. Термін законодавство охоплює сукупність нормативних актів уповноважених органів державної влади, місцевого та професійного самоврядування.