exit
search

Публічна адміністрація

Detector.media підготував комплексний матеріал про те, як реалізовується та що передбачає реформа децентралізації в Україні, міжнародний досвід децентралізації, як висвітлювати подібні процеси в медіа та до кого з державних органів й експертів звертатися за коментарями. 

6 липня 2011

Міжнародна Школа (науково-практичний семінар) адміністративного права

6-7 квітня 2011 року в м. Астана відбулася Міжнародна Школа (науково-практичний семінар) адміністративного права «Адміністративні процедури: зарубіжний досвід і шляхи удосконалення законодавчого регулювання в Республіці Казахстан». Захід був організований Німецьким товариством міжнародної співпраці (GIZ) та Інститутом законодавства Республіки Казахстан.

25 травня 2011

Закон про держслужбу: ризики і наслідки

25 березня 2011 року до Верховної Ради потрапив довгоочікуваний проект Закону «Про державну службу» (нова редакція). Це третій із пакету анонсованих законопроектів, які стосуються адміністративної реформи.

15 грудня 2010

Адміністративна реформа в Україні як крок до НАТО

Одним з політичних критеріїв вступу до НАТО є вимога щодо наявності ефективної стабільної системи державного управління, орієнтованої на забезпечення добробуту громадян. В цьому контексті можна нагадати, що Концепція адміністративної реформи в Україні[1] метою адміністративної реформи визначила саме створення ефективної системи державного управління, спрямованої на забезпечення прав та свобод людини.

8 березня 2010
8 березня 2010
23 травня 2008

Висновок Центру політико-правових реформ щодо поняття Адміністративного договору

Підставою для підготовки висновку є лист Голови Вищого адміністративного суду України від 4 березня 2008 р. №339/7/13-08, відповідно до якого в судах України склалася неоднакова судова практика віднесення спорів до певного виду юрисдикції внаслідок недостатньої визначеності поняття адміністративного договору.

22 травня 2008

Висновок Центру політико-правових реформ щодо сфери публічно-правових відносин

Підставою для підготовки висновку є лист Голови Вищого адміністративного суду України від 2 квітня 2008 р. №536/7/13-08, відповідно до якого в судах України склалася неоднакова судова практика віднесення спорів до певного виду юрисдикції внаслідок недостатньої визначеності поняття сфери публічно-правових відносин.

14 липня 2007

Концепція реформування інституту адміністративної відповідальності в Україні

Проект, розглянутий і попередньо схвалений 12 липня 2007 року Комітетом з верховенства права Національної комісії зі зміцнення демократії та утвердження верховенства права

10 липня 2007

Реформа інституту адміністративної відповідальності в Україні - проблеми та варіанти їх вирішення

Одним із основних лейтмотивів попередньої національної конференції з адміністративного права (Сімферополь-Ялта, 2005 рік) стала думка про необхідність створення науково обґрунтованих основ для останніх революційних змін у сфері вітчизняної теорії адміністративного права – реформи інституту адміністративної відповідальності. Намагаючись реалізувати ці ідеї, Центр політико-правових реформ того ж року створив робочу групу з підготовки Концепції реформування інституту адміністративної відповідальності в Україні та нового Кодексу про адміністративні проступки.

9 липня 2007

Зміст та правова природа адміністративної відповідальності

Не буде помилковим твердження, що інститут адміністративної відповідальності в українському законодавстві та правовій науці залишається в своїй основі незмінним з часів існування Радянського Союзу. Він залишається «останнім бастіоном» в українському адміністративному праві, щодо змін якого відсутні концептуальні підходи. Це виглядає дивним з огляду на значні прогресивні кроки представників вітчизняної адміністративно-правової науки, спрямовані на європеїзацію адміністративного права, в тому числі за рахунок відродження окремих традицій дореволюційного російського адміністративного права, яке власне і формувалося в загальноєвропейському контексті.

8 липня 2007

Адміністративна відповідальність vs. адміністративна юстиція (спроба аналізу державної політики в сфері адміністративної відповідальності)

З кінця 1980-х років почалися процеси демократизації, зміни законодавства, які характеризують перехід від тоталітарної до правової держави. Не зважаючи на це, велика кількість питань донині регулюється за допомогою застарілого, радянського законодавства або законодавства, ідеологічно-правові основи якого були закладені в радянську добу. Складається ситуація, коли до одних відносин можна застосувати різні за змістом та часом виникнення правові норми. Такі механізми «поєднання непоєднаного» є характерними нині для сфери адміністративної відповідальності. Метою цієї публікації є намагання описати проблеми поєднання інституту адміністративної відповідальності та адміністративної юстиції в механізмі забезпечення правопорядку та врегулювання відносин між особою та державою. Оскільки залишення й надалі такого стану, на нашу думку, негативно впливатиме на додержання прав людини.   

5 липня 2007

Поняття адміністративної відповідальності та адміністративного правопорушення в сучасному українському праві

Не буде помилковим твердження, що інститут адміністративної відповідальності в українському законодавстві та правовій науці залишається в своїй основі незмінним з часів існування Радянського Союзу. Він залишається «останнім бастіоном» в українському адміністративному праві, щодо змін якого відсутні концептуальні підходи. Це виглядає дивним з огляду на прогресивні кроки вітчизняних представників адміністративно-правової науки, що спрямовані на відхід від радянського розуміння адміністративного права. Такий стан застарілості нинішнього домінуючого вчення про адміністративну відповідальність є характерним не тільки для України, а й для переважної більшості пострадянських країн-членів СНД. Єдиною суттєвою відмінністю можна назвати факт прийняття в цих країнах нових Кодексів про адміністративні правопорушення. Але новими вони можуть бути названі не з огляду на їхній зміст, а лише щодо часу їх прийняття – кінець 1990-х років і початок 2000-х років.

4 липня 2007

Безпека на дорогах vs конституційні права осіб (аналіз Закону про безпеку дорожнього руху)

24 вересня 2008 року Верховна Рада України схвалила Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення регулювання відносин у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху». Ним передбачається внесення змін до Кримінального кодексу, Кодексу про адміністративні правопорушення, Бюджетного кодексу, Законів «Про міліцію», «Про дорожній рух», «Про автомобільний транспорт» та ін.

2 липня 2007

Принцип верховенства права і застосування адміністративних стягнень

«Принцип верховенства права: проблеми теорії та практики: у двох книгах / За заг. ред. Ю.С.Шемшученка; [ред. кол.: Ю.С. Шемшученко (голова)] / Книга друга: Принцип верховенства права у діяльності держави та в адміністративному праві / Відп. ред. В.Б. Авер’янов. – К.: Конус-Ю., 2008. – С.279-293.»

1 липня 2007

Право об административных нарушениях - опыт стран Западной и Восточной Европы, требования Европейского Суда по правам человека и стандарты Совета Европы

Материальное административно-деликтное законодательство стран Западной Европы Уголовному и административно-деликтному законодательству европейских государств «устоявшейся демократии» присуще чрезвычайное разнообразие урегулирования. Отличие проявляется в названии самых административных деликтов, их правовой принадлежности и соотношении с уголовно-наказуемыми деяниями, характеристиках субъектов ответственности, субъективной стороне соответствующих деликтов и следствиях совершения этих нарушений. Отличаются также формы и способы урегулирования ответственности за административные деликты.

13 березня 2006

Проект Концепції реформування публічної адміністрації в Україні

Україномовний та англомовний тексти Концепції (розробка Центру політико-правових реформ, 2006 рік). 

29 серпня 2005
21 червня 2005

ЩО Є НАЛЕЖНЕ УРЯДУВАННЯ?

Оригінальний текст - http://www.unescap.org/huset/gg/governance.htm Переклад - Андрій Кірмач Останнім часом все частіше вживаються терміни "урядування" та "належне урядування". Погане (неналежне) урядування  розглядається як одна із першопричин всього злого (поганого) в нашому суспільстві. Найбільші донори та міжнародні фінансові інституції все частіше надають фінансову допомогу та позики на умовах, що впроваджувані реформи гарантуватимуть "належне урядування". Ця стаття пояснює, якомога простіше, що означає "урядування" та "належне урядування".

17 червня 2005

Перспективи запровадження регіонального самоврядування в Україні

Cтаття. Автор: Микола Яковина. 2005 р. Поняття “регіональне самоврядування” навіть у середовищі правників залишається контраверсійним. Певний час цю тему  негласно, мовби за мовчазної змови, табуйовано, хоч інститут регіонального самоврядування в Україні існував на початку 1990-х рр. і можна виокремити у короткому періоді його існування кілька етапів. Зокрема, Закон України від 26 березня 1992 року "Про місцеві Ради народних депутатів та місцеве і регіональне самоврядування" визначав районні, обласні, а також Київську та Севастопольську міські Ради органами регіонального самоврядування. 

24 травня 2005

100 днів діяльності Президента України та Уряду у сфері адміністративної реформи

Витяг з моніторингової доповіді аналітичних центрів. Оцінка Центром політико-правових реформ 100 днів діяльності Президента України та Уряду у сфері адміністративної реформита розбудові структур нової влади (2005 рік)

25 січня 2005

Організаційно-правові аспекти формування державної політики.

Розділ, за авторством Ігоря Коліушка та Андрія Кірмача, у колективній монографії - Система розробки і здійснення публічних політик в Україні / Під загальною редакцією О.П.Дем'янчука. - К.: Факт, 2004. - 224 с.: В розділі з позицій державного управління аналізується місце і роль виконавчої влади в процесі вироблення і здійснення державної політики.

20 листопада 2004
30 вересня 2004

Адміністративна реформа та належне урядування

Розвиток України як правової демократичної держави неможливий без проведення повноцінної адміністративної реформи. Система організації та діяльності влади, і насамперед органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, повинна відповідати вимогам “належного управління”. Це передбачає визнання пріоритету прав та інтересів людини в діяльності держави, реальне дотримання принципів верховенства права та законності, а також впровадження принципів ефективності, економічності та результативності у діяльності публічної адміністрації.

10 вересня 2004

Проект Закону України "Про органи виконавчої влади"

Законопроект, розроблений Центром політико-правових реформ за участю професора В.Авер‘янова та М.Яковини.

5 вересня 2004

Органи виконавчої влади: перспектива правового регулювання (публікація 2004 року)

Вісник громадської ради з питань законодавства для місцевого самоврядування та організацій третього сектору. - № 5, вересень 2004 року. Питання правового регулювання повноважень, організації та порядку діяльності органів виконавчої влади залишається одним з найактуальніших проблем українського законотворення.

25 травня 2004

Завдання і перспективи подальшого розвитку законодавства про державну службу

Стаття. Автор: Ігор Коліушко. Видання: Державне управління: проблеми адміністративно-правової теорії та практики / За заг. ред. В.Б.Авер‘янова. – К.: Факт, 2003. – С. 302 - 308. Починаючи з 1998 року, з часу схвалення Концепції адміністративної реформи в Україні, активно обговорюється питання реформування державної служби та відповідно - оновлення законодавства про державну службу. Метою такого реформування є становлення високоефективного, стабільного, політично нейтрального інституту державної служби, який забезпечить підбір і розстановку професійних, чесних і патріотично налаштованих кадрів апарату управління.

15 травня 2004

Проект Закону України "Про службу в органах державної влади"

Закон України “Про службу в органах державної влади” Пояснювальна записка до законопроекту “Про службу в органах державної влади” (р.н. 8063) Проект Закону України “Про службу в органах державної влади” розроблений на заміну чинного Закону "Про державну службу", з метою забезпечення органів державної влади кваліфікованими, політично нейтральними кадрами для підвищення ефективності роботи цих органів по виконанню завдань держави. Проект підготовлено на засадах визначених Концепцією адміністративної реформи в Україні, положення якої покладено в основу здійснення реформування системи державного управління, відповідно до Указу Президента України від 22 липня 1998 року № 810.

12 червня 2003

Ліквідація посад державних секретарів міністерств — задоволення апетиту чи інтереси держави

Дзеркало тижня № 21 (446), 7 - 13 Червня 2003 року На початку минулого тижня сталася подія, яка, очевидно, була несподіванкою не лише для громадськості, але і для людини, яка формально вважається автором прийнятого рішення. Йдеться про видання Указу Президента «Про деякі заходи щодо оптимізації керівництва в системі центральних органів виконавчої влади» від 26 травня 2003 року, яким передбачається ліквідація посад державних секретарів міністерств та їх заступників і введення посад перших заступників та заступників міністрів.