exit
search

A community participation in the improvement of the quality of administrative services

A community participation in the improvement of the quality of administrative services


PDF
2.04 Mb

V. Tymoshchuk, Y. Shkolnyi, A. Kolokhina, Y. Borodin; Edited by V. Tymoshchuk; 2017, 73 pages